Bài hát bến cũ - Anh Việt (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
154
lượt xem
31
download

Bài hát bến cũ - Anh Việt (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bến cũ - anh việt (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bến cũ - Anh Việt (lời bài hát có nốt)

  1. Beán cuõ. % Anh Vieät ## c œ œ. œ œ. « œ. « « « « œ œ œ » » & »»» ll »»» »J »»» »» ====================== ˆ l » ˆ « ˆ l w l « »» »» »»» =l « »» « « « j « j « ˆ « ˆ « ## œ . « ˙ Beán aáy ngaøy xöa ngöôøi ñi vaán vöông bieät ly Gioù cuoán muoân »»» « »»» ˙. »»» œ »»» œ œ œ. œ »»» » » »» l w »J œ œ œ œ »»» »»» »»» »»» & j ˆ « ======================== l l l »» »» l = ## œ . « ˙ phöông veà ñaây thaáy boùng ngöôøi veà hay chaêng? Xa nhau beán »»» « »»» j ˆ ˙. œ œ œ œ. « w « « œ. « » »»» l »»» »»» »»» « « » « l w= « l »» ======================== l & « l j ˆ « l ˆ ˆ »» « « j ˆ « ## « œ œ . œ xöa ngaøy aáy Anh ñi theá thoâi töø ñaây Saàu cheát beân loøng »J w œ ‰ « « « « »J « « & « »»» »»» »» l ˆ « l »» ======================== l ˆ ˆ « « l w l « « « « « « « _ ˆ « _ _ « « « « j j ˆ « _ ˆ ˆ = « ˆ « « « « j ˆ « j ˆ « ## hoàn naëng nhôù mong Bieát ñi saàu em mong Nhöng ngaøn daân ñang »»» »»» œ » « « « . « l w l « « « . « l w l « œ œ »» =l « « « « « « « _ & w l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j ======================== ˆ ˆ ˆ « « « « _ « j « ˆ « ˆ « ## »œ . « ˙ ngoùng Döôùi trôøi gioù möa Laøn gioù chieàu ñöa Xa nhau beán « »»» ˙. œ œ œ œ. « w « « œ. « » » « « » « »» j ˆ « l »» »»» l »»» »» »»» ======================== l & « l j ˆ « l ˆ ˆ »» « « j ˆ l w= « ## « xöa ngaøy aáy Anh nhö boùng maây hoàng troâi veà choán xa vôøi œ »J w œ « « » ˆ « œ œ . »» l »»» »»» l »» « « _ « l ========================« l & ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « « w l « _ _ « = ˆ « _ « ˆ « « j ˆ « j « « « j « ˆ « ˆ « ˆ j « ## loøng naëng nhôù mong Coá queân saàu thöông ñi Anh nguyeän ñi theo « « « « « « & w l « « «. ˆ ˆ ˆ « « « « l w j ˆ « l « « «. _ l w ˆ « ˆ « =========================l « ˆ « _ « « « j ˆ « ## « œ œ »»» « Œ Œ œ l œ . œ œ . « l œ . « « « l w l « »»» »»» œ l gioù chôù buoàn khoùc chi caøng khoå ngöôøi ñi »»» »»» »J »»» »» « »» j ˆ » « « « « ˆ « & « ========================= ˆ « j ˆ ˆ ˆ « « « % ## œ . « ˙ Beán aáy chieàu söông chôø mong vaán vöông loøng ta Gioù cuoán maây »»» « »» ˙. »» œ »»» œ œ œ. œ »»» » » »» l w »J œ Œ Œ œ » »»» j ˆ » « ========================= & l » l »» »» l »» ” troâi veâ ñaâu? Coá neùn saàu loøng bao naêm. Beán...
Đồng bộ tài khoản