Bài hát bí bo xìn xịt - Minh Phú (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
16
download

Bài hát bí bo xìn xịt - Minh Phú (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bí bo xìn xịt - minh phú (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bí bo xìn xịt - Minh Phú (lời bài hát có nốt)

  1. Bí bo xìn xòt. #2 lôøi : Minh Phuù œ »»» « « œ »»» « 4 ll ˆ « « « _ « _ ˆ « l « ====================== l & ˆ « l « ˆ « « _ = « ˆ « « Bí bo xìn xòt bí bo xìn # œ œ »J »J œ »»» « « »» »» l »»»œ œ œ »J »J »» »» l »»»œ =========================l & ˙ » l »» ˆ « xòt xe hôi ñaây ai ñi kia traùnh ra # œ »»» œ « œ « »»» « »»» l ˆ « « « _ ˆ « « l « =========================l & ˆ « l « ˆ « « « _ ˆ « Bí bo xìn xòt bí bo xìn # œ « « « « »J »J œ œ »» »» l œ »»» »J « l « »» j ˆ « ========================= & « ˆ « ˆ l « l « « ll « « « ˙ « « « ˆ ˆ « « ˆ « xòt ai thaáy khoâng xe voâ ñòch ñaây maø Xe # « « « « « « « « ˆ « « ˆ « l « ˆ « « ˆ « « l « « l « « « =========================l & « l ˆ « ˆ « ˙ « ˆ « ˆ « naøy mua taän Hueâ - kyø Ñeøn pha tay # œ « « « « « « « œ »»» »»» ˆ « « « j ˆ « ˆ « « ˙ « « ˆ « & l « =========================l j ˆ « l l laùi caùi gì cuõng môùi toanh Khi # œ »»» œ »»» »œ »»» œ œ »»» ˙ » œ » » l »» l »» œ »»» =========================l & l no xe chaïy raát nhanh Luùc # « « « œ « « « œ »»» « « Œ « ˆ « ˆ « »»» « ˆ « ˆ « ========================= & l l l « ˙ « l « ˆ « ” naøo xe ñoùi thì laên khoùc nheø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản