Bài hát biệt ly - Dzoãn Mẫn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
208
lượt xem
60
download

Bài hát biệt ly - Dzoãn Mẫn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát biệt ly - dzoãn mẫn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát biệt ly - Dzoãn Mẫn (lời bài hát có nốt)

  1. Bieät Ly b C Ó Œ « “ { w l « « « « l w l « œ œ «=l Dzoaõn Maãn « « « « ˆ ˆ ˆ _ « « « ˆ ====================== & « « »»» »»» « ˆ « ˆ « _ ˆ « « Bieät ly nhôù nhung töø ñaây chieác laù rôi b «. « « « « « « « « « « « « « « « « j ˆ « ========================= & « « ˙ _ « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ ˙ l ˆ ˆ « « l w l « Œ« l w l « « « « l « Œ « l « ˆ « « ˙ ˆ « ˆ « _ « « _ ˆ « « ˆ « theo heo may ngöôøi veà coù hay Bieät ly soáng treân doøng soâng oâi & ˆ ˆ « « « b « « ˆ « « « « « « « « l «. « « ˆ ˆ « « « ˆ l « »»» l « « « « « « l w l « « «. œ « « ˙ « « « ========================= ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « _ ˙ « _ ˆ « _ ˆ « »»» . œ » coøi taøu nhö xeù ñoâi loøng vaø maây troâi nöôùc troâi ngaøy thaém troâi cuøng nöôùc troâi b œ »J œ »œ »»œ l w l œ œ »œ œ « l w l « « ˆ « « l »» » » » » »»» »» »» »» « ========================= & » » ˆ « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « »»» . »J » Maáy phuùt beân em roài thoâi ñeán khi boùng em môø khuaát ngöôøi veà u buoàn khaép b « « « « œ « « w œ œ œ »œ »œ w œ »œ »œ œ « « « l « »»» « « l « « ˆ ˆ « ˆ « »» »» » » » l »»» » »» »» « » » ˆ « « ˆ & _. « ˙ « ˆ =========================l « l l trôì ngöôøi ñi xa vôùi ngaøn nhôù thöông Maáy phuùt beân nhau roài thoâi daùng em saùng trong hoàn b «. œ « »» « » « « « ˆ « « « ˆ « ˆ ========================= & « ˙ « « ˙ » l œ »œ »»œ « « « l w l « Œ « l w l « « « « l »»» » « ˆ « « ˆ « ˆ _ « « ˆ « _ ˆ « « toâi xa caùch ta coøn tìm ñaâu ngaøy vui Bieät ly muoán bao ñöôøng b w l « œ œ « l «. « « l « « « « l w l « Œ « l « »»» »»» « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ « « « « « « j « & « ========================= _ ˆ ˆ « « ˙ « « _ ˆ « tô reùo raét trong muoân höông mô thaønh chieàu tieãn ñöa Bieät b w « « « « « Œ « « « « « « « « « « l« « l « « « « « l « « « « « & l ˆ ˆ ˆ _ ˙ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « =========================l« «. _ ˙ « « « « ˆ ˆ ly öôùc mong hoaøng hoân eâm ñeàm veà ru aám taâm hoàn ngöôøi yeâu « . œ « « « « « « 1. « « « « « « b « »» ˆ « « ˆ « « « Œ « 2. « Œ ˙ » l « « ˆ « « ˆ l « ========================= & « « w l ˙ _ ” w l « « { «. ˙ « ” _ ˆ « _ ˆ « ˆ « ñöông caùch xa ñaønh soáng vui cuøng gioù söông Bieät..... .......söông
Đồng bộ tài khoản