Bài hát biết nói gì đây - Huỳnh Anh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
338
lượt xem
63
download

Bài hát biết nói gì đây - Huỳnh Anh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát biết nói gì đây - huỳnh anh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát biết nói gì đây - Huỳnh Anh (lời bài hát có nốt)

  1. Bieát noùi gì ñaây. Huyønh Anh c « « « “{ « £ « « « ˆ ˆ « « _ « « £ « l « « « ====================== l & ˙ « « « l ˆ « « « « _ _ _ _ _ _ ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˙ « _ _ _ _ = « « _ _ ˆ ˆ « w « « « ˆ « Bieát noùi gì ñaây Khi hai ñöôøng ñôøi ngaên chia mình roài £ « £« « « « « « £ « ...naêm sao thöông coøn hoaøi thöông maõi moät ngöôøi « « « w « ‰ « ˆ « œ « « « « « ˆ ˆ « & _ « « « l ˙ « « _ l _ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « « l ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l « « « « ˙ « l « ˆ « « « ˆ »» j ˆ « « »= « _ ˆ « Bao nhieâu thöông nhôù bao nhieâu ñôïi chôø chöa phai loái ñi Ñeâm ñeâm anh nhaén « « £ « £ « Bao nhieâu caâu noùi thöông nhau troïn ñôøi chöa phai thaùng naêm Nhöng hoâm nay tieáng œ. »»» « « « « «. « « « « l «. £ ˆ ˆ « ˆ l « j « « ˆ ˆ « ˆ « « « «=l _ « ˆ « « « « « « ========================= & j ˆ ˆ ˆ « « « « _ « « _ _ ˆ ˆ « « « « ˆ j « ˆ « « gioù gôûi maây veà cho em Trao cho em tieáng haùt mình yeâu nhau ngaøy £ £ haùt bieát trao veà nôi ñaâu Ñeâm ñeâm qua ngoõ vaéng ñöôøng khuya anh moät « « « £ « « « « « « « « « « « « « « « «. _ _ _ _ l _ _ l _ _ ˆ ˆ _ « l w « « « « « « « « « ˆ l « « « _= 1. ========================= & « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « _ _. _ _ « ˆ ˙ ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ” « « « ˆ { « « « « « aáy Nhöng nay ta xa roài maø moät hình boùng chöa nhoøa trong nhôù Thaùng cheát veà... £ « £ « £ « £ boùng Dö aâm chöa phai môø moät... « « « « « « « ˆ « « w & _ _ ˆ « _ _ l_ « « « ‰ « « « « ll «. « « « = ˆ ˆ _ _ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « j ˆ « « « ˆ 2. « « « ˆ l _ « ˆ j « « « ˆ ========================= l « « ˆ _ ˆ « « ˆ « « « _ ˆ « « £ £ ...ngöôøi moät loái ñi saàu rieâng toâi Hoâm nao mình gaëp nhau phoá vaéng hoa bay «. £ « « « « « « l « ‰ « « « « « & « « « « ˆ ˆ « « « « «= _ _ _ « l «. ========================= l ˆ « « « « « « j ˆ ˆ ˆ « « « « _ _ « ˆ _ « ˆ « « ˆ « j « « ˆ « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ _ _ _ « ˆ « £ £ nhieàu Tay caàm tay chung böôùc noùi ngaøn caâu meán thöông Nhöng hoâm nay mình gaëp «. « « « « «. « « £ « «. « « « « « « « « « « « « « l « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « l « « « « « l « « « « =l l & ˆ« ========================= _ _ _ ˆ ˆ ˆ _ _ ˆ ˆ ˆ ˆ _ ˆ « « « « « _ ˆ « « « « ˆ jˆ ˆ « « « j« « ˆ « « £ ñaây phoá cuõ hoa phai maøu maét nhìn nhau khoâng noùi ngôõ ngaøng nhö môùi quen Haõy noùi moät « « £« « l « « £« « l « « « « « « « « « « « « l_ « « « l ˙ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ _ ========================= l & ˙ _ __ _ _ __ _ « ˆ ˆ _ _ ˆ ˆ _ _ « « « « « « « w ˆ ˙ « « ˆ « « « « « « _ ˆ « « « ˆ = « £ « £ « ‰ « « « œ œ. « « « « «. « « £ « £ caâu cho vôi caïn saàu queân ñi moät ñôøi Duyeân ta khoâng thaém cung thöông lôõ « « « « « « »» »»» « « « « « « « « & _ « « ˆ lw « ˆ ˆ « « « « ========================= l ˙ « l «ˆ « j ˆ ˆ ˆ » l « « « j ˆ ˆ « ˆ l ˆ ˆ ˆ « = « « « « « « ˆ ˆ _ ˆ « j « « £ £ laøng anh khoâng traùch em Ñeâm ñeâm anh vaãn haùt "Neáu ta ñöøng quen nhau" Ñeâm nao em ñaõ «. £ £ « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « & « _ « « _ l « . _ _ _ _ l _ _ l _ _ ˆ « _ _ l _ l _ŒÓ ” « « ˆ « ˆ ˆ ˆ _ _. _ _ ˆ « « ˆ ˆ w « « ˆ ˆ « ˆ « « « ========================= «= « j « _ ˆ « « j « « « « « « « « ˆ « « « « ˙ ˆ ˆ « « ˆ « noùi mình yeâu nhau roài ñoù Nhöng nay ta xa roài Ñöôøng ñôøi coøn thaáy ñaâu ngaøy vui xöa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản