Bài hát bóng dáng ngày xưa - Hoàng Khai Nhan & Phạm Quang Vịnh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
132
lượt xem
19
download

Bài hát bóng dáng ngày xưa - Hoàng Khai Nhan & Phạm Quang Vịnh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bóng dáng ngày xưa - hoàng khai nhan & phạm quang vịnh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bóng dáng ngày xưa - Hoàng Khai Nhan & Phạm Quang Vịnh (lời bài hát có nốt)

  1. Boùng daùng ngaøy xöa. Hoaøng khai Nhan Phaïm quang Vònh F # m7 ## c Ó Œ £ « « « l « D « & « _ “{ « « « _ ˆ « ˙ « _ « « ====================== l « ˆ ˆ ˆ « « « « _. « _ ˙ « « _ = « « _ ˆ « Laøng queâ haøng tre gioù ñuøa Bôø F # m7 (Tröôøng) ...xöa rôïp xanh boùng döøa Muøa ## « £« £ £ « « « «. « « « œ « « « « « E7 A7 D D7 G & « ˙ « « ˆ « l « ˆ « ˆ ˙ « « « « l « « ˙ « « « »»» l ˙ ˆ ˆ « « =========================l ˆ « « « « «= ˆ ˆ ˆ « « « ao soi boùng em qua Ñöôøng ñeâ moøn nöông goùt hoa aùo traéng thaån thi em ñöùng troâng möa Phöôïng rôi heø chia caùch xa tieác nhôù maøu... ## 1.« £ £ « « « « l «. « ” « E9 A7 Em7 A7 D Am/C D7 ∑= 2. « ˙ « « « ˆ « _ _ « ˙ _{ « « ˆ « « ˙ « « « ˆ _ _ « l w l =========================l l & « « « ˆ ˆ « « « _ ˆ « ˆ « « £ F # m7 thô cöôøi nghieâng noùn laù Tröôøng... ...hoa chôït nghe thieát tha. ## ˙ œ œ œ »»» ˙. »»» « « « « « G Fdim & “ { »»» »»» »»» œ »»» « « « =========================l l l ˙ « ˆ ˆ ˆ « « « £ Khi yeâu nhau öôùc muoán seõ chung ñöôøng veà daøi B# 7 Khi xa nhau thöông nhôù ngôõ chung ñöôøng veà daøi ## « £ £ «. « « « « « « « « « « « « = Am B7 Em ˙ « Œ l « ˙ « « « ˆ ˆ « « ˆ l « « ˙ « =========================l & ˆ ˆ ˆ « « « laâu Caây xanh nghieâng boùng cao dö höông thuôû laâu Thö xanh khoâng daùm trao ngaây thô thuôû... ## £ « « £ « l «. Œ ” «. « « « « l« 7 A7 7 A7 1.E Em D «. 2. « « ˆ ˆ « ˆ ˙ « « _ « « j « « « « « ˆ « { « =========================l l & ˆ ˆ « « « « « « . _= ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ _ « « « « « j « « « ˆ « F # m7 naøo saét se nieàm yeâu daáu ...naøo nhö tình yeâu luùc ñaàu Coøn ## £ « £ « « « « « « « l «. D Em7 A7 D D7 « « « « « l _ « ˆ « « l « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= l & ˙ « ˙ « «= « ˙ « « ˆ « _. _ ˆ « « « « ˙ « « _ « _ ˆ « « ˆ « F # m7 thöông ngöôøi em toùc daøi laàn theo töøng böôùc chaân vui Chieàu ## « £ « £ £ « « « œ « « « « l « « « « G Em7 A7 D « ˙ « « « »»» l ˙ ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ========================= & ˙ « _ _ « l w= « « « ˆ ˆ « « ” nay mình toâi hoùng möa boùng daùng ngaøy xöa coøn ñaây öôùc mô...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản