Bài hát bóng trăng xưa - Hoàng Trọng & Quốc Bảo (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
136
lượt xem
17
download

Bài hát bóng trăng xưa - Hoàng Trọng & Quốc Bảo (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bóng trăng xưa - hoàng trọng & quốc bảo (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bóng trăng xưa - Hoàng Trọng & Quốc Bảo (lời bài hát có nốt)

  1. Boùng traêng xöa. « « « « « « Hoaøng Troïng-Quoác Baûo b2 ≈ « « « « « « 4 « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ˙ « =======================l & l « « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « « « « l « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « Ñeâm nao cuøng ai döôùi traêng thanh Yeâu ñöông loøng chan chöùa bao b « « « « « œ œ œ « « « « »» »»» »»»» « « « « ˆ ˆ « ˙ »»» « ˙ « l « ˆ « ˆ ========================= l & l = tình Say söa hoàn maây theo gioù cuoán b œ »»œ »»œ »»œ « ˆ »»» « « « « « ˆ « « « ˆ « « « ˙ « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « = ˆ & » » l « ========================= l l « Ñeâm nay traêng coøn vöông höông tình Boùng traêng coøn ngöôøi xöa b « « « « « « « « « « « « « « & « ˆ « ˆ « l « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ #_ « « « « ˆ l « « ========================= l ˙ « = naøo ñaâu Thaáu chaêng loøng ñôùn ñau « « « « « « « b « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « « ˙ l « « ˆ ˆ « « ˆ =l « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ « « « « ========================= & « ˆ l Traêng khuya nhoøm song nhaéc duyeân xöa Ñau thöông coøn in ngaán khoân b « « « ˆ « œ œ œ « « « ˆ »» »»» « « « « ˆ « « »»» ˙ »»» « ˙ « l « « ˆ « » ========================= l & l = môø Xa xaêm hình ai nay khuaát boùng « « « « « « « « « b »»»œ »œ »»»œ »»œ « ˆ »» « « « ˆ « ========================= & « ˆ « l « « ˙ « l « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ =l « « « « « Thaân ñôn bao ngaøy ñeâm mong chôø Thaáu chaêng ngöôøi ngaøn phöông b « « « « « « « « « « « « « « & « ˆ « ˆ « l ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « « « _ « l « « ========================= l l ˙ « = « _ ˆ trôøi xa Reo tình thöông loøng ta b ˙ »»» »»» œ »œ »» »»» œ. »»œ ˙ »»» ========================= l & l l = Boùng traêng xöa coøn ñaây
  2. b ˙ »»» »»» œ œ »»» « « « l ˆ « « « l « « « « « « « « « ˆ. ˆ « « « « « « « ˆ. ˆ ˆ « ===========================l & l ˙ « Nhaéc duyeân tình bao ngaøy cuøng ai mô say b « « Œ ˙ »»» »»» œ »œ »» »»» œ. ˙ »» ˆ « ===========================l & l l »»œ l » Boùng chim bay veà ñaâu b ˙ »»» œ œ »»» « « & »»» l ˆ. ˆ l « ˆ « . « l « « « « « « « « « « « « _ _ ˆ « ˆ « ===========================l « « _ « ˙ « ˆ « Maét vöông saàu mô nhìn chaân trôøi loøng ñau « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « &b « l ≈ « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ « l « « ˆ ˆ. « « ˆ ===========================l ˙ « ˆ « « « « « ˆ l ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « Ngöôøi xöa nôi ñaâu thaáu chaêng loøng ta Buoàn troâng maây troâi loâi »œ . « « « b »» »»»œ œ »»» œ œ »»œ »»œ »»» » « « ˆ. « « « « « « l » »» » »» l ===========================l & ˆ ˆ « « ˆ « l « « ˙ « cuoán bao mô Taøn theo boùng traêng trong ngaøn söông môø ˙ »»» »»» œ »œ b « & «ˆ Œ »» »»» œ. ===========================l l l »»œ l ˙ »»» « Boùng traêng xöa coøn ñaây b ˙ »»» »»» œ œ « ˆ »»» « « ˆ. « l « « «« « « « « « « « « « ˆ l « « « ˙ « « ˆ ===========================l & l ˆ « « ˆ. Xoùt xa loøng ñaâu ngöôøi cuøng ta mô say b « ˙ »»» »»» œ »»œ œ. & « ˆ « Œ » ===========================l l l »» l ˙ »»» œ »»» Gioù ñöa maây veà ñaâu b ˙ »»» »œ »œ « « « « » » « « « « « « « « « « « « « Œ l » » ˆ. ˆ l ˆ ˆ _. _ l « « =========================== & « ˆ « ˙ « _ « « ˆ l « « ˆ « ” Maét vöông saàu mô nhìn chaân trôøi loøng ñau.(1954)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản