Bài hát bước phiêu bồng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
29
download

Bài hát bước phiêu bồng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bước phiêu bồng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bước phiêu bồng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Böôùc phieâu boàng. £ £ Vuõ thaønh An #c Œ ‰ « « « « «« ‰ « « « « «. « « « « ˆ «. « « w « « ˆ « « ˙ «« ====================== l & ˆ « ˆ j « «ˆ « ˆ « _ « ˆ « l« ˆ«l _ l_ _« ˆ « l ˙ ˆ « « « «= ˆ « j ˆ « « « Ñôøi ñaõ qua moät böôùc phieâu boàng Tình ñaõ qua moät giaác mô # & _ « ‰ _ _ _ _ l_ l_ « « « « « « =========================l « ˆ « « « _ « _ _. « « « « _ l _. _ « « « « ˙ « « « ˆ « w « #ˆ l _ « «« = w ˆ « _ _ « _ « « « jj « « _ ˆ ˆ « « « « j ˙ « ˆ « _ ˆ « ˆ £ £ hoàng Töôûng raèng coù laïi khoâng naêm thaùng chaát choàng # ‰ « « « « «. « ‰ « « « « « « « « « « « ˆ w « « ˆ « « ˆ « ˆ ˙ _ « ˆ « l « =========================l & _ l_ j ˆ « « l ˆ _ « w l_« ˆ « « « « « _ ˆ ˆ = j ˆ « « Moät sôùm ta böøng maét thöùc daäy chôït thaáy ñoâi baøn # « & «.˙ « « « l_ « ‰ _ _ _ _ l_ =========================l ˆ w « l _ « « « « « « « ˆ « « « _ « _ _. « « « « _ l _. _ « « « « ˙ « « « ˆ « « = « « ˆ « ˆ « _ _ « _ « « « j j « « ˆ ˆ « « j ˙ « _ ˆ « ˆ _ ñôøi ñaõ thoaûng bay phuùt choác khoâng « « ˆ « £ tay ñaõ gaày nöûa # Œ ‰ « œ « « l «. œ l ========================= & w l w l w l « »»» « « « ˆ j « ˆ ˆ ˙ « « « »»» = « « w £ hay Thaûm naéng treân voøm caây loùng # ˙. »»» « « « « ˆ ˆ « œ ‰ œ œ œ œ « « »»» »» »» « « « ‰ « « œ œ « »»» »» l »»» »J »» =========================l & l » » l ˙ ˙ lˆ « « « « « = j ˆ ˆ » « « £ £ laùnh söông mai moät chieác laù bay bay theo doøng cuoán xoay # « ‰ « « « « «. « « « « « w « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « « ˆ « ˙ « ˆ l« « « « =========================l & w l ˆ « j « « _ l ˆ « « ˆ = « « « #˙ . £ hoaøi moät nghìn naêm moät giaây em chôïp maét cuõng chaúng hay # « ‰ « œ œ « ˙. « « »»» »» « »» « « »»» « ˆ ˆ « « l œ w »»» ‰ « « « « & ˆ« j ˆ » ˆ l » « « =========================l l l œ »»» « « ˆ « ˆ « « _ « ˆ = j ˆ « « £ £ chæ thaáy ta cuoàng say theo ngaøy thaùng xoay hoaøi Ngaøy ñaõ leân cuoäc # « « ‰ « « « « «. « & «. ˙ « « l ˆ _ « « « « « ˆ « j ˆ « « « _ « ˆ « l˙ ========================= l w l _ « ˆ « ˆ « « l _ ˆ w « = soáng baét ñaàu haïnh phuùc ñaâu chæ pheùp nhieäm maàu # & _« ‰ _ _ _ _ l _ « « « « « « « ˆ « « « _ « _ _. « « _ « « « « « _ l _. =========================« ˙ « « ˆ « « #ˆ l w = « «« ” ˆ « _ _ « _ « « « j j « « _ ˆ ˆ « « « « j ˙ « ˆ « _ ˆ « ˆ « coøn lôøi noùi dòu eâm aâu yeám cho nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản