Bài hát buồn tàn thu - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
262
lượt xem
61
download

Bài hát buồn tàn thu - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát buồn tàn thu - văn cao (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát buồn tàn thu - Văn Cao (lời bài hát có nốt)

  1. Buoàn taøn thu. Vaên«Cao »œ »œ . « « « « « « « « « « « b 2 œ œ »»» »» 4 »»» »»» ======================l & « «« «« « « « « ˆ ˆ « « l « ˆ «« «« l « « « « « «« ˆˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « l « ˆ ˆ « ˆ « % »J œ « « « « « b œ. »»» »» « « « ˆ « « l « « « ˆ ========================= l & l ˙ « l « ˙ « « « « ˆ « « l « « «= « « ˆˆ ˆ « b « « « l « œ »œ »»»œ Ai löôùt ñi ngoaøi söông gioù Khoâng döøng chaân « « « ˆ ˆ « « « « « »»» » »J »»» œ œ œ »» »J »» = « ˙ « « ========================= l & ˆ l ˙ « l l b « « « « « « ‰ « « l « « « l « ñeán em beõ baøng OÂi vöøa thoaùng nghe em mô « « « j ˆ ˆ ˆ l « « « « j « ˆ « « « « ˆ ˙ « & « ˙ « j _ « ˆ « l « ˆ « ˆ « « « ========================= l « « ˆ = b « ‰ « l « ˆ ˆ «. « l « ˆ ˆ l « . « l « . « l « « «=l « ‰ « « « « « «« ngay böôùc chaân chaøng Töø töø xa ñöôøng vaéng « « j « « ˆ « « ˙ « « « j « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ« ˆ « « «_. j « « ========================= & « ˆ j « l « ˆ j « « ˆ « « « ‰ « « « Ñeâm muøa thu cheát Nghe muøa ñang rôùt rôi theo laù b « « ˙ « « ‰ « l «. « l « « « l « ˆ ˆ ˆ « « j « « j ˙ « ========================= & ˆ « l « « ˆ . « l « . =l « « « ˆ ˆ l « j « « ˆ j ˆ « « « ˆ j « b « ««« « « ‰ « l « « l « « œ l « « =l vaøng Em ngoài ñan aùo loøng buoàn vöông vaán em « ««« l « ˆ « « _. ˙ ˆ« « « « »J « j ˆ ˆ »» « « ˆ « « ˆ & « ˆ « « « ˆ j « l « ˆ « ˆ « « « ========================= ˆ ˆ « « « b « « l « « « l « « ‰ « « « « thöông nhôù chaøng Ngöôøi ôi coøn bieát em nhôù mong Tình & « « « « « j j « ˆ ˆ ˆ « « « ˙ « « j ˆ l ˆ « ========================= ˆ ˆ « « « l œ. « »»» ˆ l « « =l « j « ˆ « ˆ « »»» . b œ ««« »» l »J œ #œ l œ « « « l « « « l « « « «=l xöa coøn ñoù xa xoâi loøng Nhôø boùng chim uyeân nhôø œ »J »»œ »»» »J »»» ««« ˆˆ« ========================= & »» « « j « j « « « _. ˆ. « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ «« « « ˆˆ « « « « ˆ « « « « gioù ñöa duyeân chim vôùi gioù bay veà chaøng queân heát lôøi b « œ œ »œ »»» »» »» « « « « ‰ « « » ˙ « l ˆ « « l « « ˆ ˆ « ========================= l & ˙ « l l « ˙ « « « « l « _= ˆ « « j ˆ ˆ « « « b « « « « « ‰ « œ . « ˆ . « œ . œ œ œ #œ « « « »»» theà AÙo ñan heát roài coá queân daùng ngöôøi Chaøng ngaøy « « « « « « l ˙ « « « »»» j ˆ ˆ l « « ˆ l « j « « j ˆ l « »J »J »» »J »» l »» » = »» & ˆ « ˆ « ˆ ========================= l « l b œ « « « ˆ l « « « l « « « l « nao tìm ñeán Coøn nhôù ñeâm xöa keà maù say söa nhöng naêm »»» « « « ˆ « « ‰ ««« « « ˆ ˆ ˆ « « « j « « « ========================= l & j ˆ « ˆ « ˙ « l « « « «. l «. « ««« « j ˆ « ˆˆ« ˆ « ˆ « «= ˆ j « em % « « « «« b « ˆ « l ˆ. « l «. « l « « « «. l « « ‰ « « thaùng qua daànmuøa thu cheát bao laàn Thoâi tình « « « « « ˙ « j « ˆ « ========================= & l « ˆ j « ˆ « ˆ « « «_ « j ˆ ˆ ˆ« ˙ « « « « ˆ « l « « ˙ « =” ñaáy Nhö muøa thu cheát rôi theo laù vaøng.(1939)
Đồng bộ tài khoản