Bài hát cà phê buồn - Lâm Thái Hiền (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
12
download

Bài hát cà phê buồn - Lâm Thái Hiền (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cà phê buồn - lâm thái hiền (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cà phê buồn - Lâm Thái Hiền (lời bài hát có nốt)

  1. Caø pheâ buoàn. Laâm Thaùi Hieàn ## 2 Œ ‰ ‰ « «ˆ ˆ«« 4 « “ { _ « __ l _ «« «« «« «« ====================== & « « l «« «« l « ‰ « l ˆ «« «ˆ « «« «« j ˆ « ˆ « « j ˆ « = _ «ˆ «ˆ « « «« j ˆ ˆ ˆ « « ˆ « Gioït caø pheâ buoàn rôi trong vaán vöông Ngoài ## « « « « « « « « « « «« «« « « « « « «« « «« ˆ « #ˆ ˆ « l « ˆ ˆ « ˆ l #ˆ ˆ ˆ « l « ‰ « ” #ˆ ˆ « « =l (Ngaøy) naøo eâm ñeàm ñoâi ta coù nhau Ngoài «« «« ˆ ˆ « « « « ˆ « ========================= & « « ˆ « « ««« « « ««ˆ ˆ ««« « « ««ˆ { « ««« «ˆ« « _ j ˆ « nhôù teân em nhôù thöông cuoäc tình giôø ñaõ chia xa Ngaøy... ## « quaùn thaân quen ngaém möa haï veà tình... ...ñaém trong meâ. « Œ « « « « « « «« « « & ˆ « l « « ˙ « l «. _ l « _ « « _ l « « _ _ = « ˆ « ˆ « « « ˆ « ========================= l « « ˆ « « ˆ ˆ j « « ˆ « «« « « ˆˆ « ˆ « ˆ « « Ly caø pheâ noàng höông loøng bao vaán vöông Em veà ñaâu veà ñaâu coøn thöông nhôù nhau ## « œ Œ œ l »œ « »œ »œ œ l « . « » » »» ========================= l & __« »» J »»» « « ««ˆ « « « «ˆ « l « _« « _ l « « « « = « ««« « « « «« j ˆ «ˆ« « « « ˆ« « ˆ ˆ ˆ» « »» ˙ » » » « »»»œ ˆ « »J œ _ ˆ« »» « « ˆ ˆ Nôi heïn xöa giôø ñaây tìm em ñaâu thaáy Coù hay chaêng em tình anh coøn say coøn ñaây khao khaùt ## « »J Œ ‰ œ « ˙ « « l « ˙ « « l « l ˙ « »» l œ »»»œ »»»œ œ »œ = ========================= l & »»» »»» » Meânh mang meânh mang caø ## »»œ » »»œ œ »œ »œ »œ »œ œ »» »»œ »» »»» » l »» »»» »» »»» ========================= l & œ ‰ œ »»»œ »»»œ »»»œ œ »œ » l »» »J »» l »»» » »œ »» »œ »œ »» l »»» œ »»» »» œ= » pheâ buoàn rôi ngoaøi kia laù rôi Thöông ai mong ai thôøi gian buoàn troâi gioït ## »œ »»œ »»»œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ »œ »œ »œ »»œ »œ »œ »œ »»œ »œ »œ » » »»» »»» »J »»» »»» »»» »»» » »» l » » » ========================= l & l l »» »» »» » » l » »» »» »» = caø pheâ ñaéng Heo may phieâu du veà phöôngtrôøi xa tình em vaãn xa ## « ‰ œ »»œ œ œ œ »œ œ » œ œ »œ »œ »œ » « »J » »»» »»» »»» » »» »» »» l »» »»œ »» » »» l » »» »œ œ l ˙ ˆ « »» l =========================” & » »»» »»» = Nôi ñaây rieâng toâi ngoài oâm leû loi mô giaác mô buoàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản