Bài hát cái hẹn đầu - Nguyễn Quyết Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
6
download

Bài hát cái hẹn đầu - Nguyễn Quyết Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cái hẹn đầu - nguyễn quyết thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cái hẹn đầu - Nguyễn Quyết Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Caùi heïn ñaàu. thô : Ñoaøn baèng Höõu nhaïc : Nguyeãn quyeát Thaéng #3 Ó ‰ & 4 « l l «. « « j ˆ « ˆ « « « « « « l « « « _ ˆ ====================== l « « « « « ˆ ˆ « « . « « « l _. « « «= j j ˆ ˆ ˆ « j j j « « « « ˆ « « « j ˆ « _ _ _ j j j ˆ ˆ ˆ « « « Trôøi möa xin trôøi ñöøng möa Chaép tay toâi laïy trôøi chöøa boïn # « ‰ « l «. « ˆ « « « « ˆ ˆ « l « . « « « l « . « « « =l « « j j « « ˆ « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j & «« « ˆ j « j « ========================_ ˙ « « « « « _ « __ ˆ « «« « ˆ «ˆ « j ˆ« j « « toâi Trôøi möa xin trôøi ñöøng möa Bay ñi maây voäi vaøng rôi sao # « « « ‰ « l ˆ. « « « « « « l «. « « « l « « « j j « ˆ ˆ « « « « «=l « « « ˆ j j ˆ & _« « _ ˙ j ˆ « « « « _ ˆ j « « « « ˆ ˆ « j « ˆ « ========================ˆ « « ˆ j « ˆ. « ˆ « « j « « ñaønh Cho toâi vaàng naéng long lanh Ñeå toâi caùi heïn hoø xanh göông # « « « & ˙« « ‰ « œ. « l »»» j ˆ « « « « « « « l ˙ j j j ˆ ˆ ˆ « « « »»» ========================« ‰ « œ. « l »»» j ˆ « « « « =l « ˆ « « « « ˆ « ˆ j « ˆ j trôøi Chieàu nay moät buoåi chieàu thoâi Chieàu nay moät buoåi chieàu # œ. œ « « « J « « l « . « « « l « . « « « « l « . « « «=l « « « « «« »»» »»» ˆ « ˆ « j « j ˆ j j j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ======================== & ««« « « «ˆˆ « ˆ ˆ « j « j ˆ « « j j j ˆ ˆ « « « ˆ « > thoâi Boùng ngöôøi rôïp laáy boùng toâi tuyeät vôøi Boùng ngöôøi rôïp laáy boùng toâi tuyeät # «. « 2 ˆ. « « «. « « « l « ˙ « ll 4 « « j ˆ « »J « l œ Œ »» »J œ= »» ˆ « « « « ======================== l & _ j ˆ « j j ˆ ˆ « « # > ‰ . œ »J vôøi tuyeät vôøi chieàu nay Trôøi möa trôøi »J œ»» »K »»œ »» œ. »»» »J l « œ»» ======================== l & l « ˙ « « « « « ˆ ˆ ˆ « l « « « ˆ= j j j j « « « « ,öa oâi thoâi roài thoâi roài Leä trôøi nhö # œ œ. « « « & »J »J « « kj »» »» ˆ ˆ l « . « « ˆ « œ »J »» ======================== l l œ. »»» »J l « œ»» « ˙ « = nöôùc maét toâi chan hoaø Thoâi roài thoâi roài # « « « « œ »J œ. »J « « « « « « « « « « ˆ l »» k « ˆ ˆ « j « « « « j ˆ ˆ ˆ « j j j »» ========================= & l ˙ « l « ˙ « ” Leä trôøi nhö nöôùc maét toâi chan hoaø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản