Bài hát cám ơn ngày tình yêu - Thế Bảo (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
100
lượt xem
10
download

Bài hát cám ơn ngày tình yêu - Thế Bảo (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cám ơn ngày tình yêu - thế bảo (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cám ơn ngày tình yêu - Thế Bảo (lời bài hát có nốt)

  1. Caùm ôn!ngaøy tình yeâu. #c « £ « « Theá Baûo « l « « « « ˆ « « «. « « « « « l ˆ « « « « « « « « « « «« ˆ ˆ « « «« « « « « ˆ ˆ= « « « ˆ «« j ====================== l & « _ « _ ˆ ˙ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « Gaëp em giaây phuùt ñaàu maø ñaõ say men tình ngaát ngaây # £ « Œ « l « « « « « « « l « « « « « « « « « ˆ « ========================= & ˙ «. « « ˆ « « « l « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « « ˆ « « _ _ ˙ « « _ ˆ « « _ ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « j ˆ ˆ Ngöôøi tình thô ngaây daùng yeâu kieàu nhö boâng hoàng töôi thaém # « £ « « Œ « « « « « « « « « « ˆ « l «. « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ « « « « « & ˙« l « « « _ ˙ « _ ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « =========================l « ˆ « ˆ « « j ˆ « ˆ « Thaàm yeâu thöông nhôù roài loøng thaáy bô vô töøng phuùt giaây # « £ « « « Œ « l « « « « « « l «. « « « « _ _ « « « l « « ˆ « « « _ _ « ˙ _ ˆ « « _ « « « « « « ˆ ˆ « ========================= & ˙« « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « _ _ _ « « « « « « ˆ « « j « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ Ngöôøi tình thô ngaây em naøo hay anh chaúng theå noùi neân lôøi # « « « « « « « « « ˆ ˙. « ˆ « . « « #ˆ « « « « « « « « & w l « ˙ « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ « l « ========================= l ˆ « « « l w l « ˆ « ˆ j « Nhöng saùng hoâm nay trong ngaøy xuaân phôi phôùi # « « « « « « « « « « « « « « « ˆ l «. « « « « ˙ « ˆ & ˙ « ˆ ˆ « « « ˆ l « . « « #ˆ ˆ l w l « « « « ˆ l « ˆ « « ˆ « « ========================= « « « « j « ˆ ˆ « «« « « « « « « « ˆ « ˆ « ˙ « ˆ « « « Nhöng saùng hoâm nay trong ngaøy tình yeâu tôùi Daùm ñöùng beân em # « « « « « « « « « ˆ « Œ « & w « ˙ « « « « ˆ l w l « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « l« =========================l l « ˙ ˆ ˆ « « ˆ « « ˙« « ˆ « « Daùm naém tay em Caønh hoàng treân tay trao # « Œ « ˙ Œ « « « « « & « ˙ « « l »»» ˆ « « l «. « « l « « « « l « ˆ « ˆ ˆ ˙ « « « j =========================l ˙ « « « « « ˆ ˆ « ˙ « « « « ˆ Œ « « ˆ « em vaø noùi Anh raát yeâu raát yeâu em Anh # « « « « « «. « « ˆ « « « « « « « « « ˆ l w « œ « ˆ « »»» ˆ « « =l « « ˙ « « j ˆ ˙ « « l ˙ ========================= & « « ˆ ˆ « « l raát yeâu yeâu em nhieàu Caùm ôn # œ œ œ œ « « œ »œ œ œ « « « « »»» »»» »»» »»» « ˆ l w ˆ « ========================= & l œ œ œ ˙ »»» »»» »» »» » » l « « l w = »»» »» »»» »»» « « ˆ ˆ ” Va - len - tine ngaøy tình yeâu Caùm ôn Va - len - tine ngaøy tình yeâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản