Bài hát cánh diều tuổi thơ - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
195
lượt xem
27
download

Bài hát cánh diều tuổi thơ - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cánh diều tuổi thơ - nguyễn văn hiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cánh diều tuổi thơ - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

  1. Caùnh dieàu tuoåi thô. thô : Nguyeãn löông Hieäu nhaïc : Nguyeãn vaên Hieân 6 « « « « & 8 « _ l l _. j « « « « « « « « « « l «. « « j « ====================== l ˆ _ j j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ‰ « « j ˆ « _= « j ˆ « j ˆ « _ ˆ « Mieáng maûnh saønh lia thia maët soâng Tuoåi « « « « « « « « « « « « « «. & « « « _ l _ j j « ˆ ˆ _ « « « « «. « « l « « ˆ ˆ j j « « « j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ= « « « « ========================= l « ˆ « j ˆ « _ ˆ « _ « j _ ˆ « _ ˆ « « thô caùnh böôùm phaäp phoàng Tieáng saùo dieàu öôùt muøa thu xanh «. & _ « « ‰ « l ˆ. « « j ˆ « « « « « « ˆ j « « « _ « l «. ˆ ========================= l « « « « « « _= j j « ˆ ˆ « « « _ ˆ « _ j ˆ « _ « « ˆ j ˆ « « j j ˆ « ngoïc Theânh thang coû moïc non tô Mieán maûnh « & _. « « _ « l «. « « « _ ˆ « « « ˆ « « « « l «. « « j j ˆ ˆ « « « j ˆ « « ˆ « ========================= l « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ= « « « « _ ˆ « _ « « ˆ j ˆ j _ « « j saønh ngöôïc hoaøng hoân Nhöõng daáu chaân quaù khöù baøng « « œ « « « »J « l ˆ . « « œ « « »J l œ . »»» œ »»» œ = »J «. & ˆ « j ˆ « »» ˆ j « « « j j ˆ ˆ »» « « ========================= l »» U hoaøng Toâi daïo laïi bôø ñeâ löu giöõ Ñaâu œ. »»» œ œ »»» »J l « . »» « ˆ « « œ « »J ˆ »» l l œ . « ========================= l & »»» œ « »»» ˆ l œ. j »»» « « œ »»» « «= j ˆ « ñaây tieáng em cöôøi Caùnh dieàu Tuoåi thô tình œ. « « « œ »J « & »»» ˆ ˆ ˆ l «. « « « j j j « « « « ˆ « « « »» œ. »»» ========================= l ˆ « l œ »»» « j ˆ = « U xöa meânh mang nôi naøo Caùnh dieàu tuoåi œ »»» . œ »»» « l œ. »» œ »J œ »J œ »J «. « « ‰ « « »» »» ========================= & j ˆ « »» l ˆ « ˆ « =” » thô Tình xöa meânh mang nôi naøo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản