Bài hát câu ca xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
8
download

Bài hát câu ca xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát câu ca xuân - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát câu ca xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Caâu ca Xuaân. 2 «. œ « « « « Leâ quoác Thaéng « »K « « l « . « « « l « j &4 ˆ « »» ˆ ˆ j j « « « ˆ « « j ˆ « k « « « ˆ ˆ j j ====================== l « « « k j « = « « ˆ ˆ « « j ˆ « j. ˆ « Xuaân ñeán trong thanh bình ñeán trong moïi nhaø muøa xuaân thaém « Œ «. œ œ j l «. « « « l « « « « l « « ˆ « l j »K »J « ˆ « »» »» « ˆ « « « « « j k j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= & « _ « _ ˆ « ˆ « j. « j « « ˆ « ˆ k j töôi Xuaân thieát tha yeâu ñôøi ñeán bao tieáng cöôøi muøa xuaân vôøi « « « « « Œ l « & _ « « ˆ « « « ˆ « « « l ˆ « « « l « « « l « j j ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ j « =========================lj « ˆ « Œ ˆ « vôïi Xuaân reo vui töøng khuùc haùt beân caây ñaøn « « « « « & « ˆ « « « « « « l « « « l « Œ “{ « « « « l l « « « « « « « j j ˆ ˆ _ _ « « ˆ ˆ ========================= ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « j « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « j Caâu ca yeâu muøa xuaân ñeán trong loøng ngöôøi Vui beân nhau beân « « œ œ. œ œ « « « ˆ « « »J j ˆ »» « »J »K »J «j « ========================= & l ˆ « J J J J »» »» »» ˆ l « Œ l œ œ œ œ l »»» »»» »»» »»» nhau möøng khuùc haùt haùt khi xuaân veà Trao caâu ca xuaân œ. J »K »J œ œ œ »»» »» »» l »»» œ œ »J »J »» »» »J œ»» ˙ »»» ” »» ˙ » 1. 2. ========================= & l { ” vui möøng xuaân ñeán ñeán trong tình yeâu ...yeâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản