Bài hát cha viết cho con - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
13
download

Bài hát cha viết cho con - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cha viết cho con - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cha viết cho con - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Cha vieát cho con. # c Ó Œ »œ »œ œ . Vuõ Thaønh An « « « « « « « «£ « l « »œ »œ »»»œ »» »»» œ l »»» ====================== l & »»» « « ˆ _ _ _ _ ˆ « « « « « « ˆ » »»» = £ ˆ « « « « ˆ ˆ ˙. £ £ « « « « « « « Cha vieát veà con nhöõng doøng cuoái cuûa moät ñôøi ngöôøi Cha ñaõ thoaùt # »œ . œ « œ œ « « « »» J « »J J ˙ . »»» ˆ »» »»» »»» ========================« « ˆ « « l ˆ . « « « « l « . « « « =l « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ « #ˆ « « « #ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˆ ˆ j « « « « « « « jj & l « jj j ñi mong maàm soáng vöôn leân Xin nhöõng hôøn caêm choân vuøi trong moä toái Cho tình yeâu soáng # £ & _. ˆ _ « ˆ « « « « l « Œ œ »œ œ l œ . « « « « «£ « l « « « _ _ « « ======================== l« ˙ « »»» »» »» »»» ««« ˆ«« « « « « ««ˆ ___ _ ˆ »œ »œ »»»œ » »»» = « « « ˆ ˆ j « « « ˆ « » » « « « ˙. ˆ ˆ ˆ « £ £ « «£ « « « laïi xua haän thuø bay hôi Giöõ maõi ñôøi con danh döï lôùn cuûa moät ngöôøi huøng Soáng cheát coi # œ. œ « œ œ ˙. »»» J « »J J »»» « « « ˆ ˆ « « « «. « « « « « « « «. « »»» ˆ »» »»» l ========================« l « « ˆ « l « « #ˆ « « l « « #ˆ « = ˆ ˆ j « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ jj « « « « « j jj & « « « « «£ « « « « « « «£ « khoâng chaân thaät traéng trong luoân Öôm gioáng tình thöông trong loøng con töø beù Nghe lôøi yeâu kính # £ « « « « « « « «. « _ _ ˆ l ˙ « « « l « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ « ======================== l & _. « « ˆ « j ˆ « = « ˆ « « « ˆ j « « ˆ _ « ˆ « ˆ j « # « « « « « « «£ « « « « œ . œ ˙ . Meï yeâu baïn beø anh em Duø cho cuoäc ñôøi coù daäp vuøi Duø cho loøng « « « ˆ « « « « l « « « »»» J »»» »»» l ‰ œ J »»» = & ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « « « j ˆ ˆ ˆ j j ======================== l # œ. « «£ « « « ngöôøi coù ñoåi thay Duø cho töøng ngaøy con nhaän laém chua cay Haõy »»» œ «. « »J « . œ « « ˆ « « « œ « « « »» ˆ « « l œ j ˆ « »»» »J « « « « ˆ ˆ »J « « « »» ˆ « « ˆ l « « »» ˆ ˆ ˆ ======================== l & « « « ˆ j j j « « « = vaãn yeâu ñôøi haõy vaãn thöông ngöôøi Caùm ôn ñaõ ñöôïc soáng kieáp ngöôøi trong traàn # œ . œ œ »œ œ »»» »J »»» » »» œ œ . »» ======================== & » »» »»» l »»» « « « « ˆ « « «£ « « « « ˆ _ _ _ l _ ˆ « « « « « « « »œ »œ = » »»» »»»œ l £ ˆ ˆ « « « « _ ˙.« ˆ £ £ « « « « « gian meânh moâng Tha thöù roäng hôn ai nôï con duø laø ket thuø Vaø bieát aên # œ. œ « œ œ « « « ˆ »» »J « »J »J l ˙ . »» ˆ »» »» « =========================l & » »»» « « « « ˆ ˆ ˆ l «. « « « « « « #ˆ « « ˆ « ˆ ˆ j « « « « j j naên nhöõng toäi loãi rieâng con Haõy nuùp ñôøi con trong TÌnh Yeâu Thöôïng # « « « « « £ «. ˆ « « « « « l « j j j _. ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « l « « _ _ « « « ˆ ========================= & j ˆ ˆ _ ˆ « « « « « ˙ « Œ Œ ” ˆ « « Ñeá trong voøng tay Ñöùc Meï an hoøa cuøng anh em.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản