Bài hát chàng và nàng - nhạc ngoại (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
126
lượt xem
11
download

Bài hát chàng và nàng - nhạc ngoại (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chàng và nàng - nhạc ngoại (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chàng và nàng - nhạc ngoại (lời bài hát có nốt)

  1. Chaøng & naøng. lôøi Vieät : Nguyeân Loäc bbb 4 « & 4 « j ˆ « « « j ˆ « « « j ˆ « « « j ˆ « « « j ˆ « « « j ˆ « « « j ˆ « « « = j ˆ « ====================== l Khi con trai lang thang rong chôi moïi bbb « « « « « « « « « « « « « « « « l « « « « « ‰ Œ j j j j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « j j j « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « =========================l & laàn nhö bao ong böôùm coù laàn caát tieáng trao em lôøi yeâu bbb ∑ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « l « « « « « « « « l j j j j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j j j j j « « « « « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ========================= & Lo aâu raèng trong tim khi con tim kheõ nhaéc kheùo daùng aáy boùng aáy seõ bbb «« « ‰ « « « « « « « l « ‰ Œ j j ˆ ˆ « « « ‰ « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & nˆ « j ˆ « ˆ « j ˆ « thaät loøng khi ñaõ yeâu Na na na bbb « œ ‰ Œ ˆ »J « »» « ‰ « « « j j j ˆ »J ˆ ˆ ˆ l « œ ‰ Œ « « « « « « « »» « ‰ « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « =========================l & “{ j j na na na na na na na na bbb « œ ‰ Œ ‰ « « « « ‰ Œ ‰ « « « « »J & ˆ »» « « « « j j j j ˆ ˆ ˆ l ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ ” « ‰ Œ « « « jj j ˆ « « « { « Ó = 1. 2. ========================= j « j « ” na na na na na na na na na.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản