Bài hát chị tôi - Trọng Đài (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
284
lượt xem
66
download

Bài hát chị tôi - Trọng Đài (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chị tôi - trọng đài (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chị tôi - Trọng Đài (lời bài hát có nốt)

  1. Chò Toâi Nhaïc : Troïng Ñaøi ## 3 »œ »» œ ‰ œ »»»œ »œ »J » »»»œ »»»» l ˙ . Thô : Ñoaøn Thò Taûo « »»» »» » 4 Œ Œ ‰ « ll ˙. l ˙ j ˆ « ===================== l & »»» »»» » l » = ## . « « . œ ˙. « « œ »J »»» _ ˙. œ »J ˙ »»» « « »» l « ======================= l & ˆ ˆ » »» l »œ »œ »»»œ . »» l »»» l »» » »»» = #7 #7 ## œ Œ ‰ « »»» «‰ « ‰« « « « « Œ ‰ œ »»»œ »»»œ »»»œ »»»œ »J « « F Bm F Bm « “ « « l « . « « « l « »» j « « ˆ _ ˆ « ======================= l & ˆ ˆ « « « « ˆ « ˙ « « ˆ « « ˙ « j j ˆ « _. ˙ « l _ =« j ˙ « Theá laø chò ôi ruïng boâng hoa gaïo oâ ## « « « « »J »» »œ « « « « l « . « « « l « Œ ‰ œ »œ »» l « Œ « ˆ l « « « « « Em A Bm «. « « « ˆ _ _ _ _ « »» ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ======================= & « «j ˆ ˆ « « « _ _ « « « j « « ˆ ˆ «. ˙ « « « _ ˆ « = hay trôøi khoâng nín gioù cho ngaøy chò sinh ngaøy chò ## œ . « « « « « « « « « « «« « œ ‰ « «« « ˙. ˆ « ˆ ˆ l « . « « « ˆ=l «« « « « « «« G Bm G »»» j ˆ « « ˆ ˆ « »»» »»» j « ˆ « ˆ « « « «« « ˆ ˆ « «« l =======================ˆ & l j « ˆ «« F# 7 sinh trôøi cho laøm thô cho neát buoàn vui boán muøa traên ## «. « ‰« « «« « ‰ « « »œ »» » Œ »œ »»» œ œ= »» »»»» »»» œ œ Bm Bm ======================= »» l & _ « « ˙ « l « « _ « ˆl « ˆ ˆ « «« ˙ « « « «« « j « ˆ « ˆ _ l _ « _ « « j « _ « ˆ « « ˆ « « _ l _. « ˙ « »» « ¯ j ˆ « « ˙ trôû cho laøm caâu haùt ñeå ngöôøi lyù lôi ## « Œ « « « ˆ œ. « « ˆ ˙ « «« « « « »» « « « »» ˆ « l » œ »»» œ. « « « « l »»» « « « « G Bm ˆ « « ˆ « « l » j ˆ « « « ======================= & l ˆˆ « « «« ˆ ˆ j j = « _ ˆ « F# 7 ngaøy chò sinh trôøi cho laøm thô vaán vöông vôùi sôïi tô ## « Œ«« « «l ˙ œ l » « ««« l « « l _ _ « « « « »»» »» = Em Bm Bm « . « « «_ _ « « ˆ ˆ « «_ ˙ « l _ ======================= & « « ˆ«« « « « « «« «« « «ˆ « « «« ˆ j ˆ« « ˆ « _ « _ ˆ « « « _ ˙ « « _ ˆ « ˙ ˆ «ˆ « « ˆ trôøi tình duyeân boû chôï tình ngöôøi ña ñoan ## ˙ . »»» œ ‰ œ »»»œ _ ˙ »»» »œ » J »»» »»» œ »»» »»»œ »œ »»œ »œ œ « « « « « « «« «« «« =======================« & l »»» l l » »»» »» »» »»» l « « « « «=l ˆ« «« « ˆ ˆˆ ˆ«ˆ % ## « « « « « »œ »œ œ »œ »»» » « _ _ ˆ_ l _ « ˆ ˆ ˆ l « « « « « l « »» »»» » » l ˙ . l œ Œ ‰ = « « «« « « « « « « « « « « « « « «« « « « « « ˙ « ˆ « « ˆ «« « « « ˆ« ======================= ” & _ « « «« « « « « ˆ ˆ « _« _ ˙ ˆ «ˆ « »»» »»» « « j ˆ « ˙ « ˆ « ˆ «
Đồng bộ tài khoản