Bài hát chị tôi - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
572
lượt xem
147
download

Bài hát chị tôi - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chị tôi - trần tiến (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chị tôi - Trần Tiến (lời bài hát có nốt)

  1. Chò toâi. Traàn Tieán #4 « « « « « « « « « « k 4 « « « « «. « « « l « « « « « « « Am Em D Em ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « « « « j. k j « j k j j ====================== & ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˙ j. « « « k « « kkk { ” # «. « œ « »J »J œ « « « « « Em D « k ˆ »» « »» ˆ « j ˆ « « ˆ j = « ======================== l & “{ ˆ j « Nhaø toâi treân beán soâng coù chieác Thôøi con gaùi löng ong coù bao Roài Meï toâi khuaát xa chuùng toâi Roài moät ñeâm saùng traêng coù moät Caàu xaây xong ñaõ laâu khoâng thaáy Nhieàu naêm xa caùch xa toâi trôû # œ. œ œ »J »» œ œ »J »K »J »» »» »» »œ »œ « »» »» « Em G D & «. « « « « « ˆ ˆ ˆ j k « « « « « l »» =========================l ˙ « » j ˆ « caàu nhoû cong cong Haøng cau trong naéng trong laù traàu ngöôøi haèng mong theo Meï giuïc con gaùi yeâu laáy choàng khoâng coøn thô ngaây Chò laïi lo caùc em chuyeän choàng ngöôøi ñaøn oâng qua Hoï môùi xaây chieác caàu noái bôø ngöôøi veà ñöa daâu Ñeå chò toâi ngoùng chôø maét leä veà laøng thaêm queâ Nhìn haøng cau xaù xô laù traàu # w œ œ »K »J œ »J œ. »»» œ. »» »K K œ œ Em Em J »»» »» »» =========================l & l »» »»» khoâng Chò toâi troâng deã thöông baùn rau ñi Chò thöông hai ñöùa em thöông Meï con Ngaøy chia tay beán soâng thaáy chò soâng Gaëp chò toâi deã thöông môùi xin nhoaø Haøng caây cau traùi cau bao laù khoâ Moä chò toâi beù xinh ñaép beân # « « « « « « « « « « « « « « « « « «. j « « « Am Em ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ j j j j « « « « « « j ˆ« « k « ˆ « « ˆ ˙ ˆ « =========================l l & l ˆ « « chôï caàu ñoâng oái a Chò chöa muoán laáy choàng giaø buoàn ñau oái a Chò toâi chöa laáy choàng buoàn maø thöông oái a Chò toâi chöa laáy choàng lôøi caàu hoân oái a Chò toâi muoán laáy choàng traàu buoàn rôi oái a Chò toâi chöa coù choàng caàu leû loi oái a Moä ngöôøi chöa coù choàng fi D # « «« « « «« « « « « ««« « « « ˆ ˆ « ˆ « « « «« « « « « « «« Am Em D Em Em & ˆ « ˆ ˆ «. « « ˆ l « « « « « « « j. kj j j k j j j. k k « « « « ˆ« « « ˆ« « « ˆ« ˆ ˆˆ˙ ========================= « « «ˆ « k « kk ” « « ˆ ˆ «« « ” « kj j ˆ « { ˆ ˆ « « ˆ« ˙ j. (Nhaïc.... ......) Chò toâi chöa laáy choàng.
Đồng bộ tài khoản