intTypePromotion=1

Bài hát chia tay chiều mưa - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
16
download

Bài hát chia tay chiều mưa - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chia tay chiều mưa - phạm đăng khương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chia tay chiều mưa - Phạm Đăng Khương (lời bài hát có nốt)

  1. Chia tay chieàu möa. % « « Phaïm Ñaêng Khöông b4 « « l « « « l « 2 « « « « « ˆ ˆ « « ˙ « « « « « « l « ˆ ˆ « « ====================== l & l ˆ « « « ˆ ˆ= « « « « « _ _ _ « « ˆ ˆ _ « « ˆ « Laïi moät chieàu möa ñeán Laïi moät laàn em noùi « « Tìm veà doøng soâng vaéng Loøng ngaäm nguøi mong ngoùng b œ »»» œ « « « Œ « « « « « « « « »»» ˙ « ˆ « « ˆ « ======================== l & l l l « ˆ « l « ˆ « ˆ ˆ= « chia tay Nuï cöôøi naøo ñaõ taét tin em Tìm veà ñöôøng phoá cuõ b ˙ »»» « « « ˆ « l « « « « ˆ « ˙ « « « «. « « « « « l ˆ « « l j ˆ ˆ « « ======================== l & l ˆ « ˆ « « ˆ= « « « Tình yeâu ôi ai mang noãi ñoïa ñaøy Baøn chaân ôi xa xaêm maõi phöông naøo? b « « Œ œ »»» œ »»» œ »»» œ »»» »œ »»œ »œ œ »» » »» »»» « « « ======================== l & ˙ l ˆ « “{ l l = Möa ôi möa rôi ñeán bao giôø vôi »œ »»œ « ˆ « Bao naêm beân nhau bieát bao buoàn vui b ˙ »»» œ »»» œ »»» œ »»» ======================== & l l œ »»» l « « l « =l »» » « « « « ˆ « ˙ « Xa em con tim nhoùi ñau loøng toâi Chia tay em yeâu vaán vöông tình toâi b œ. »»» œ »œ « »»» » « ˙ « « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ. « « « l « Œ l ˆ. ˆ ˆ ˆ =l « « « « « « « « « « & » l ======================== l Vaéng em aùng maây ngöøng troâi Gioù nhö ngöøng thoåi Nhôù thöông saéc hoa taøn phai Noãi ñau coøn laïi b « Œ l « « « « l « « « œ. « »»» ˙ »»» « « « ˆ j « ˙ « ˆ j « 1. & ˆ« j « ˆ ˆ ======================== ” « l l ={ % Ñeå loøng toâi nhôù Vaø nhôù... Ñeå mình toâi nhôù.... « œ. »»» ˙ »»» ˙ »»» œ. œ œ »»œ »»» »» »» b « j ˆ « » » » l ˙ »»» œ Œ »»» 2. ======================== ” & l l l l = ñeán bao giôø nguoâi? ...Vaø nhôù

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản