Bài hát chiếc lá thu phai - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
242
lượt xem
81
download

Bài hát chiếc lá thu phai - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiếc lá thu phai - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiếc lá thu phai - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Chieác laù thu phai. « « « « « Trònh Coâng Sôn. 2 ‰ « œ »œ « « »» »» « « ˆ « « « « « « « l « l « ‰ « l « « =l « « ˆ « ˙ « « & 4 j =====================ˆ ˆ » « l ˙ « l « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « « _ « ˆ « j ˆ « j j « « « « « Veà ñaây ñöùng ngoài Ñöôøng xa quaù ngaïi Ñeå loøng theo chuùt . « « « « « « « « « « « l ˙ « « « « « « « « & œ »»» « « j ˆ l ˙ « « « ˆ « ˆ « ˆ ========================= l ˆ l « « ˆ « « l « = l « « ˆ « ˆ « ˆ « ˙ « naéng beân ngoaøi Muøa xuaân quaù voäi Möôøi naêm taém goäi « » « « « œ »œ »œ »»» l « =l œ « ‰ « l « « « l œ. « l « j ˆ »» « j ˆ ˙ « « »» »» »» ˙ « & « ˆ « _ « « ========================= « ˆ ˆ ˆ « « « j j l Giaät mình oâi chieác laù thu phai Ngöôøi ñaâu maát ngöôøi « « »œ »»»œ »œ »»»œ l « « « « ˆ l œ. »»» Naèm nghe giöõa ñôøi »» « « « « « « « »J œ»» l ˙ »»» ˙ » & »» « ========================= l ˙ « l « « ˆ ˆ ˆ l »» = Ñôøi toâi ngoác daïi Töï laøm khoâ heùo toâi ñaây »»»œ »»»œ »œ œ « « « « « œ. « Doøn vang tieáng cöôøi Ñieäu keøn ai buoát trong toâi »» »»» « ˙ »œ »œ »œ »»»œ l « »» « « » « « l »» »» ========================= l & l « ˙ « l « « « « l »» « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ j ˆ « = Chieàu hoâm thöùc daäy Ngoài oâm toùc daøi Chaäp chôøn lau traéng trong « « « « « « « « « « « « « « Muøi höông phaán ngöôøi Moät hoâm nhôù laïi Heïn ngaøy sau seõ mua « ˙ « l « ˙ « l « « « « l « ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˙ ========================= & « « « « « l « =l « ˆ « ˆ l « « ˆ « ˆ « « « ˙ « tay Veà thu xeáp laïi Ngaøy trong neáp ngaøy « « « « « vui. ‰ « « « « œ. « »» ˆ l » j « « « ˆ l « j « ˆ « « « « « « « l ˙ =l « ˆ ˆ « « « ˆ j _ « j « « « « « « ========================= & ˆ « l ˆ ˆ ˙ « l « « « ˆ « Voäi vaøng theâm nhöõng luùc yeâu ngöôøi Cuoàng phong caùnh moûi « « « « « « « « « « » « « « « « « l « l « ‰ « l « « « l œ. « l « « Œ « & « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « « ========================= ˆ « j ˆ »» « j ˆ ˙ « « l ˆ = « ” ˙ « ˆ « « j _ ˆ ˆ « j Veà beân nuùi ñôïi Ngaäm nguøi oâi ñaù cuõng thöông thay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản