Bài hát chiều một mình qua phố - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
431
lượt xem
157
download

Bài hát chiều một mình qua phố - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều một mình qua phố - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều một mình qua phố - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu moät mình qua phoá. #c « « « « « « « « « « « l l œ . « « « ˆ « l « . « « « « «=l Trònh coâng Sôn « « « ˆ « « j j ˆ ˆ « « »»» « « ˆ « ˆ ˆ jj ˆ ˆ « « ====================== & j jˆ j j j « « « « ˆ « ˆ « « j « j « « « ˆ « ˆ ˆ j j j # « « « « « « « œ. « « « « « Chieàu moät mình qua phoá aâm thaàm nhôù nhôù teân em Coù khi naéng khuya chöa « « « « « ˆ j « ˆ ˆ j « ˆ & «. _ _ _ « « l « ˆ « « « « ˆ ˆ ˙ « « « j j « « « « l »»» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « =========================l « « « « « « ˆ « j j j j j j ˆ ˆ ˆ « « « # « leân maø moät loai hoa chôït tím Chieàu moät mình qua phoá aâm thaàm nhôù nhôù teân «. « « « « « ˆ « « « « j « j ˆ ˆ ˆ « « j « « « « « « « _ « #ˆ « l « Œ ‰ œ l »J »» ========================= & « l _. _ _ _ j j « ˆ ˆ « « « ˆ _ ˆ j « « j _ ˆ j j j « « « ˆ « ˆ « « « ˙ « « « # œ »J œ œ œ œ ‰ « « « em Goùt chaân ñoâi khi ñaõ meàm Goïi buoàn cho mình nhôù teân Chieàu »J »»œ »J »J »J »J »» »» » »» » « l «. « « «. œ l œ œ œ œ œ œ ‰ « l «ˆ« »J »J »J »J »J »J »J »» »» »» » »» » « » » j ˆ ˆ « « ========================= & « k« ˆ«ˆ k »» » » j ˆ « # « £ « « £ « « « « « « « « « qua bao nhieâu laàn moâi cöôøi cho mình coøn nhôù nhau Chieàu qua bao nhieâu laàn tay rôøi Nghe «. ˆ « «« « « l « « « « ˆ « « « « Œ ‰ « « « ˆ « « ˆ ˆ l˙ « « ˆ « « « & « « «_ k k« ˆ ˆ «. « «ˆ « _ j ˆ « ˆ « « ˆ =========================l ˆ « _« j ˆ « £ « « « « « £ # « ˆ « « « « « « Œ « « « « œ. « « « « « buoàn gheù moâi saàu Ngaøy naøo mình coøn coù nhau xin cho daøi laâu Ngaøy « ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « #ˆ « l ˆ « « « « « l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j « « « « & ˆ « « « ˆ « « « « ˆ ========================= « « « « « l l »»» j jj ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ « j j « « j # « naøo ñôøi thoâi coù nhau xin ngöôøi bieát ñau Chieàu moät mình qua phoá aâm thaàm nhôù nhôù teân «. « « « « « ˆ. ˆ « « « « « « « j « j « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ l « « j « j « « « « « « ˙ « « _ _ « « l « « « « « l « « « « « « « ˆ ˆ « ========================= & _ ˆ ˆ j ˆ « « « j j j j « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j j j j « # œ. « « « « « « « « « em Gioù ôi gioù ôi bay leân ñeå buïi ñöôøng cay loøng maét Chieàu moät mình qua & »»» « « « « « l «. « « « « « l « j jj j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ _ _ « « « « « « « « « « « « =========================l j j j « _ « #ˆ « « « « « « j « j « ˆ « ˆ « j « j j « ˆ ˆ _. « « « ˆ _ ˆ « j _ « j ˆ « fi # « « « « œ n œ. œ « œ œ œ œ. œ œ « « « phoá aâm thaàm nhôù nhôù teân em AÙo xöa chöa quen phong traàn ñôïi muøa thu vaøng aùo ˆ ˆ ˆ »» l l »»» « « « »J jj j « « « »J « »J »J J »»» »» ˆ »» »» »»» l j « J »J « « »»» » ˆ j ˆ ˆ « =========================l & ˙ « » « « « j « j « « #ˆ « « « « « « « « # œ. « « « « « theâm Chieàu moät mình qua phoá nghe gioøng nöôùc vaãn vaây quanh Böôùc chaân nghe quen cuõng « « « « j « ˆ ˙ « « ˆ j « ˆ ˆ j « ˆ « « « ˆ « & «. « « ˆ « « l « ˆ « j ˆ « « j j « ˆ « « j « « « « l l »»» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « =========================l j j j # « « œ œ #œ œ « »J »J »J »J « œ œ #œ œ « »J »J »J »J buoàn Laïy ñôøi xin coøn tuoåi xanh Coøn moät mình treân phoá aâm thaàm nhôù nhôù teân w «. ˆ « ˆ »» »» »» »» l œ . j « »»» ========================= & ˆ »» »» »» »» l j « ” em Ngoaøi kia khoâng coøn naéng meàm Ngoaøi kia ai coøn bieát teân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản