Bài hát chiều rơi - Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
9
download

Bài hát chiều rơi - Minh Châu (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều rơi - minh châu (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều rơi - Minh Châu (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu rôi. Minh Chaâu 4 Ó ‰ « « « «. « «. œ « « « ‰ « « « Pop bossa & 4 “{ « j ˆ ˆ « « ===================== l ˆ »J l « »» ˙ _ _ _ « _ « « « ˆ ˆ j j j « « « ˆ « « « ˆ = _ « « _ _ _ « « ˆ ˆ « j j j « Chieàu rôi treân phoá nghe hoàn raõ rôøi Loøng ta tan ...gioù bay veà cuoái trôøi Tình nhö chieác «. « « « « «. j ˆ ˆ « « »J œ»» l « « ˙ ‰ « « « «. « « « l « ˆ ˆ ˆ « j j j ˆ œ « « « «= »J « « « « j « « j »» ˆ ˆ ˆ ˆ « j j « « « « « ======================== l & ˆ « taùc u hoaøi nhôù ngöôøi Em giôø nôi ñaâu coù nghe trong tim boài laù phieâu baïc giöõa trôøi Khi tình ra ñi veát thöông bao naêm thaàm « ‰ « « « 1.« « «. « « « « ‰ « « « & « ˙ « « _ _ l «. « j ˆ ˆ « « « bˆ l « ======================== ” j « « ˙ « ˆ ˆ { _ _ _= ˆ ˆ j ˆ _ « ˆ j « « « j « _ « « « « j j j « ˆ « hoài Phieâu daït xa xoâi caùnh chim leû loi Tình nhö côn... thì Noãi buoàn ñoâi... « 2.« « « «. j ˆ ˆ « l ˙ »»» ‰ œ « œ »J « »J= »» ˆ »» j « & «. ˆ « « « ======================== l « j _ ˆ « _ l _ w ...khi ñôùn ñau dieäu kyø Hôõi coõi ñôøi quaù « œ « »J ‰ « « « « « « « « & ˙ « Œ ˆ »» l ˙ j « »»» ˆ ˆ ˆ l « j j j « « « « ======================== l ˙ « Œ « « « «= j j ˆ ˆ « « roäng Xin giaáu ñi traùi tim vôõ moäng Khi ñôøi « « œ œ œ. « « « »J »J »»» « ˆ »» »» »J »J »» œ œ ˙ « « œ « « « #ˆ »»» « « ˆ ˆ= j j « « « j ˆ « j « l bˆ « »» »» » ======================== l & ˆ « j « l ˆ « « « ta ñaõ maát ai AÂn tình khoù phai troâi giaït heát ngaøy mai w ˙ »»» ‰ œ « œ »J « »J l « »» j ˆ »» « « ˙ Œ « œ « »J j ˆ »» = « & l « ======================== l Hôõi coõi tình phuõ phaøng Xin caùm ˙ »»» ‰ « « « « « « j « ˆ l « « Œ « « « l « « bˆ « ˆ . « l « « « « « « « j « « ˆ ˆ j j « « ˙ « j j ˆ ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ ======================== & « « j j j « ˆ j « = ôn daãu cho lôõ laøng ñeå chieàu eâm thoi thoùp hôi Boùng « « « « «. « E œ « « « « « « & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « « « l « j « ˆ « « « »»» ======================== ” ˆ « ˆ « « j ˆ l « w = ñeâm ñang kheõ rôi Ru hoàn vaøo coõi chôi vôi
Đồng bộ tài khoản