Bài hát chiều thu đến - Võ Công Hưng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
8
download

Bài hát chiều thu đến - Võ Công Hưng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều thu đến - võ công hưng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều thu đến - Võ Công Hưng (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu thu ñeán. Voõ Coâng Höng ### c « « « ‰ « « « & « « j « œ « l « « _ « “{ « « ˆ ˆ « « « »» « « ˆ « » ˆ ˙ ====================== l ˆ « ˆ jˆ j « « « j « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « = Em veà treân phoá trong naéng chieàu vaøng Muøa thu gioù ...phoá chaân böôùc nheï ngaøng Muøa thu coù ### « « ‰ « « « œ œ œ œ « »»» « « œ « « l « ˆ ˆ j « « »»» « _ « ˆ « ˙ « _ « l »»» =========================l & « ˆ « j « j ˆ « ˆ « ˆ « J »»» »»» « ˆ j « j « j eâm laù vaøng nheï bay Em veà treân phoá xao xuyeán taâm em boùng chieàu coøn vöông Khi loøng yeâu thöông nhö gioù muoân ### « ‰ œ « « « « « œ œ « »J « « l « « « »»» »J l w l Ó ‰ « « « ” 1. ˙ « »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « j j ========================= & « »» « _ «{ ˆ « ˆ j ˆ j « « « j hoàn Böôùc chaân ngôõ ngaøng beân chieác laù rôi Em veà treân... chieàu Ñeán lay vai... ### 2. « « œ œ « l w « « »»» »»» « j ˆ « « « « « j ˆ ˆ « « =========================l & ˆ ˆ j « « “{ « « « « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « « « j ˆ « ...meàm aùo traéng em bay Khoâng gian eâm ñeàm chieàu thu Bao caâu ca ngoït ngaøo saâu ### w « « « & l « « j ˆ ˆ « « « « « « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « ˆ l w « j « =========================l ñeán AÂm thanh dòu daøng lôøi thu noùi laéng Vang trong taâm hoàn ñaày trieàu meán ### œ »J œ « w œ œ »J »»» »» »J »J »»» œ œ œ »» »» œ l œ. »J »» »»» »J »»œ »» »» » « j ˆ l « ========================= & { ” Trong toâi bao meán thöông vu vô Muoán haùt leân cuøng ai. Cho toâi bao phuùt giaây mô... ### « « œ « « Ó « ˙ « « »»» j ˆ « « l « « « « j « _ _ « ˆ « ˙ _ « ˆ ========================= & « « ˆ « »J l w œ»» « l˙ « ” j ˆ « j « « ...maøng Em ñeán trong ñôøi ñeïp töïa daùng thu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản