Bài hát chiều tím - Đinh Hùng & Đan Thọ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
101
lượt xem
29
download

Bài hát chiều tím - Đinh Hùng & Đan Thọ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều tím - đinh hùng & đan thọ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều tím - Đinh Hùng & Đan Thọ (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu tím. Ñinh Huøng - Ñan Thoï. 3 « « « « « « « b4 Ó « ll «. ˆ « « « l «. « « ˆ « ˆ « ˆ j « « ˆ « ====================== l & « « «= ˆ « « « ˆ ˆ j « « _ ˆ « Chieàu tím chieàu nhôù thöông ai Ngöôøi em toùc Töø ñaáy ñaøn nhôù thanh aâm Chuøng daây vó b « « j « « « « « « « « « ˆ « j ˆ « ˆ « « « ˆ l « . « « #ˆ l « . « « « « « « ˆ =========================l & _. ˆ ˆ « « « « #˙ « « « l « j ˆ ˆ « « « ˆ « « œ »»» ˆ « daøi Saàu treân phím ñaøn Tình vöông khoâng gian Maây bay quan san coù « caàm Ngöôøi xa vaéng roài Chieàu sang em ôi Thöông ai hoa rôi laù b «. « ˙ « « Œ « «. « ˆ « « ˆ « « « ˆ l «. « « « l « « « « « ˆ « « « « « «. « « « l ˆ ˆ « « _ « « « « « ˆ ˆ ˆ l « l _ ˆ « « j « « ========================= & ˆ j « ˆ « « « « ˆ j ˆ hay Ñaøn nhôù töøng caùnh hoa bay Vaàng traêng vieãn hoaøi Maàu xanh toùc « « « rôi Ngöôøi aáy loøng höôùng traêng sao Hoàn say chieán baøo Tìm trong tieáng b « « « #ˆ « « « « « l ˙ ˆ « ˙ « ˆ « « « « « l »» »»» nœ œ ˙. » œ Œ œ » »»» «. « « « ˆ « =========================l & ˆ « ˆ j « l »» l »» theà Doøng soâng troâi ñi Luùc chia tay coøn nhôù chaêng Ai »»» . œ « « b œ « « « ñaøn Muøi höông chöa phai YÙ giao hoaøn ngöôøi nhôù chaêng Maây »» ˆ « l « . « « ˆ l œ . « « « l « . « « ˆ l »J « ˆ « « « « ˆ « « »»» « « « « « ========================= & ˆ ˆ j ˆ ˆ « « « « « ˆ _ « « « « « ˆ ˆ « « j « ˆ « « « j nhôù maét xanh naêm naøo Chieàu thu soi boùng Naéng chöa phai maàu Keà hai maùi « « gioù boán phöông giaêng haøng Muøa thu theâu aùo Neùt hoa mô vaøng Vaø em vôùi b « « « ˙ « « l »»» ˆ l «. « « « Œ « « «. « « « « « « & ˙« « « « « ˆ ˆ « ˙ « ˆ « =========================l l « l ˆ _ ˆ « « ˆ ˆ « « « « j ˆ ñaàu Nhìn maây tím nhôù nhau Chieàu tím chieàu nhôù thöông « « « chaøng Keà vai aùo phaán höông Chieàu hôõi ñaøn nhôù mong b «. « ˆ « « « « l «. ˆ « « « « ˆ j ˆ « « « l « « « « « « ˆ ========================= & «. « « « ˆ « « « « « #ˆ l « _ ˆ « ˆ ˆ « « j ˆ « j ˆ « ai Coøn thöông nhôù hoaøi Ñaøn ôi nhaén duøm Ngöôøi ñi phöông nhau Tình thöông baéc caàu Ngöôøi ñi höôùng naøo Tìm trong chieâm b « « « « £ « « « l « « « «. ˆ « « « l «. « « Œ Œ ˙ « ˆ « « ˆ j ˆ « ========================= & « « ˆ « n_ _ ˆ « _ ˆ « « « « ˙ « l « ˆ « ” nao Neáp chinh baøo bieác aùnh sao. bao Toùc bay daøi gioù vieãn khôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản