Bài hát chiều trên sông vắng - Nguyễn Đình Phùng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
7
download

Bài hát chiều trên sông vắng - Nguyễn Đình Phùng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều trên sông vắng - nguyễn đình phùng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều trên sông vắng - Nguyễn Đình Phùng (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu treân soâng vaéng. Nguyeãn ñình Phuøng #c Ó « l « « « « « _ _ « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « j « j ˆ « « « « l j j ˆ ˆ w « « & « _ « ˆ « « « ====================== l « ˆ j _ « « _ j j j « « ˆ ˆ « = Chieàu veà treân soâng vaéng baâng khuaâng theo boùng chim trôøi # « « « « « « « « « « « & « Œ ___ « l « ˆ « ========================= l j ˆ ˆ « ˆ ˆ « « j « « ˆ j « « « « « « « « « « _ l w l « Œ _ __= « _« « ˆ « « _« ˆ j« « j « « ˆ « _ˆjj ˆ « « j ˆ « _ « ˆ ˆ j j« j « « j« ˆ ˆ « « Hoàn nheï bay theo gioù meânh moâng trong tieáng chieàu buoâng Tìm veà nôi xa # œ « « « « « « « « « « ˆ w l « Œ « « « « l « « « « ˆ « « l »»» « « « « « « l jjj jj « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « ========================= & j ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « « _ « « « « « « « « « j jj j jj = ˆ « _ « ˆ j __ _ ˆ « « j « « « jj ˆ ˆ vaéng coù tieáng ru eâm trong mô maøng Chieàu buoàn ñi khoâng döùt nuoái tieác thöông chi chieàu taøn # « ‰ « « œ œ œ « « « ‰ « #ˆ nˆ œ « « & w l ˆ « « « »J »J »J l l w j ˆ « ˆ »» »» »» j « ========================= l « ˆ « « « « »J « l « j j ˆ « « »» ˆ j j « = phai Chieàu ñi theo naéng soâng daøi Chieàu rôi theo xuoáng cuoäc # « ‰ « « « l « ‰ « « « l « ‰ « « œ l ˙ ‰ « « =l « « « « « « « « « »J »»» « « œ ˆ ˆ »J & «« jjj ˆ ˆ _ _ « « ˆ « jjj ˙ ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= ˙ « ˙ « ˆ ˆ »» jj « « « « »» jj ñôøi maét ñaõ nhaït nhoøa töøng gioït coâ lieâu moät maøu laù uùa moät gioøng gaãy # œ. « « « « « œ. « « « & »»» « « #ˆ l »»» « « ˆ « « j ˆ ˆ « j j ˆ « j j « « =========================« ˆ « « « l « ‰ « « « l « ‰ œ œ =l j « ˆ « « ˆ « j« ˆ « « « « ˆ _ _ « j j j ˙ «« ˆ ˙ jj ˆˆ «« j « « »J »J « »» »» « j ˆ « « « khuùc laïc loaøi coøn ñaâu daáu veát moät ñôøi cuoán trong ñieâu taøn tìm veà hoang vu trong yù chieàu # « Œ & w « l ˆ « « l « « « « « « l « _ _ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ w = « « « « « « j j j j « « « « _ « ˆ ========================= l « ˆ j _ « « _ j j j « « ˆ ˆ « rôi Chieàu taøn trong hoang vaéng coù bieát ai nhôù hoân hoaøng # & « « ˆ Œ « _ _ « l « « ˆ « « _ l w « « « _ _ « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ========================= l j j j « = « « « « j « « ˆ « j j j _ ˆ ˆ « « j Ñöôøng veà coøn day döùt mieân man theo yù saàu troâi # « Œ « « « « l œ « « « « « « l j »»» « « « « « « j j j j j j w ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ « « _ _ « ========================= l & « « ˆ _ _ ˆ j ˆ j _ « « ˆ j « « « « = Nhaïc chieàu coøn say ñaém luyeán tieác cung tô gieo mô maøng # « « « « Ó & «« Œ « « « « l « « « « « « « lw ˆ ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « « j j j j l« = ˙ ” « ˆ « _ _ _ « ========================= « _ « ˆ « ˆ « j j « « « j j _ ˆ ˆ « « Chieàu vaøng thoâi ñaõ taét tieác nuoái thöông chi ñôøi taøn phai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản