Bài hát chiều vàng - Nguyễn Văn Khánh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
123
lượt xem
15
download

Bài hát chiều vàng - Nguyễn Văn Khánh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chiều vàng - nguyễn văn khánh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chiều vàng - Nguyễn Văn Khánh (lời bài hát có nốt)

  1. Chieàu vaøng. « « Nguyeãn vaên Khaùnh #### C Œ « « » » » » « « »» »œ « « œ . »œ œ œ . »œ « . #ˆ œ. »»»œ « « « « « « « ˆ. « œ. »» « »» »» l »» »» » « « » l « « . « « « ˆ. =l »» « ˆ « « ˆ. « « ======================« & ˆ « ˆ « « ˆ« « _ _ _ «« _ « ˆ ˆ ˆ « #### œ. « œ. « «. »»» « »»» j ˆ « « l œ j ˆ « »»» ========================= l & w œ »»» « ˆ « « ll _= « ˆ j « #### « « « « « Treân ñoài xanh chieàu ñoå xuoáng daàn Maët « « « « « « « « « ˆ. « « ˆ « « ˆ ˆ œ. »»» œ œ. »J »»» »J œ & ˆ « « l w ========================= l l »» »» = « _ j ˆ « trôøi laáp loù sau ñoài chieàu vaøng Rieâng mình ta ngoài #### œ »»» œ »»» œ. »»» « »œ »»»œ »»»»œ »»»œ œ . »»» « j l » « ========================= l & ˆ « «= ˆ j « ngaém quanh trôøi Laïnh luøng nghe tieáng chim chieàu goïi #### w œ »»» »»» »»» œ œ œ. « œ »»» »»» »»» » œ œ œ. « »»» ========================= l & l « l ˆ j »» «= j ˆ « « ñaøn Buoàn xa vaéng buoàn Loøng thaàm nhôù tôùi ngöôøi chieàu #### « « œ »»œ « . »»» « œ œ «. »»» »»» « & ˆ « » « ˆ « « l w ========================= ll « ˆ « ˆ « « « _ j ˆ « _= « j ˆ « xöa cuõng treân ñoài cuøng ta Ngöôøi ñaõ öôùc nguyeàn raèng #### « « ˆ « œ »»»œ œ . »»» »»» « l « « « ˙ « ========================= l & « l w = ˆ j « « _ ˙ « ñôøi rieâng coù ta Lôøi ñoù coøn ñaâu #### « « « « Œ « « « l w « « «. « _ « _. #_ « « ˆ « « « « _ ˆ ˆ « « ˆ ˆ. ˆ « ========================= l & = Ñöôøng veà loøng ngöôøi tha phöông nhôù #### « « «. « »œ . « ˆ « «. « « ˆ « « « « « ˆ « » « » ˆ #œ l w »»» ========================= l & « = « ˆ Chieàu daàn daàn môø coâ thoân vaéng
  2. #### œ «. « « « »»» ˆ œ. »»»œ « « . »»œ « »œ »œ . »»»œ »œ . #œ »œ. œ»»» & »» « » « »» l œ ========================== l « ˆ »»» »» »» »»» »» = Ngöôøi yeâu daáu ngaøn ñôøi thaáu chaêng Ta neùn ñau thöông gaéng böôùc #### « « « « « « « ˆ. « l w « ˆ. « « « « _ « « « _ ˆ « « « « ˆ « « « « « « . _ _. « « ˆ l « « « « « =========================== & « _ ˆ « ˆ. « « «ˆ ˆ « l _ #_ « ˆ ˆ. « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ hoaøi Thuyeàn cheøo tôùi ñaâu chöa ngöøng beán Lôøi theà nguyeàn ngôø ñaâu xa #### « « «. « »œ . #œ w w « l ˆ « «. « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « » ˆ « » ===========================l & « « »»» l « « « « vaéng Tình traøn ñaày saàu chung non nöôùc #### œ »»» »»»œ « « »œ . œ ˆ. « »»» œ. »»»œ #œ . nœ œ. »»» »»» »»» œ & »œ. » « » « ===========================l « ˆ » l œ »»» »»» »»» Hoàn em coù cuøng ngöôøi chöùng minh Anh böôùc ra ñi luyeán tieác #### « « « « « « «. & « « « . « « « ˆ. « l w « _ « « « « « ˆ. « « « ˆ « _ ===========================l « « « « ˆ l « « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « _ ˆ « _ « « ˆ ˆ « « ˆ « _ j ˆ « hoaøi Ñôøi coøn coù em nay laø thoâi Söông chieàu buoâng rôi môø #### « n_ b_ ˆ j « « « b_. « « _ ˆ j ˆ « « « « l ˙ « _ j ˆ « »»» ===========================l & « « ˆ « »»» »»» œ »»»œ bœ nœ l w »»» môø röøng chieàu daàn daàn toái Nuùi maây boán phöông #### « « « « « ˆ « « « «. « « « « ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ j « « l « « ˆ « « ˆ « « j «. « ˆ « ===========================l & « « ˆ « « « ˆ j _ ˆ j « « Giang hoà ngôi chaân thuyeàn leânh ñeânh treân soâng Ñaø #### ˙ »»» œ »»»œ #œ nœ w »»» »»» »»» « « « « œ ===========================l & l l »»» « « _ « _. #_ « « ˆ « « « « _ ˆ ˆ « « « « . ˆ ˆ. « « « « ˆ Soùng löôùt löôùt treân soâng Nhìn chieàu vaøng ñoài thoâng thöa #### « « «. « » w « l ˆ « «. « ˆ « « « « « « ˆ œ . #œ l w « » « » ===========================l & ˆ « ˆ « »»» « « « « thôùt Loøng buøi nguøi buoàn troâng theo boùng #### œ »»» »»»œ « « »œ . »»»œ ˆ. « »œ . œ »œ . #œ »œ. »»» » »»»œ & »œ. » « » « ===========================l « ˆ » l œ »»» »» » »»» »» Giôø ñaây vieáng thaàm hoàn coá nhaân Naêm thaùng troâi qua soùng gioù #### « « «. « « « « « ˆ. « « « « « « « « ˆ. ˆ « l w « =========================== & « ” _ ˆ « _ « ˆ « _ ˆ _ « ˆ ñôøi Chieàu chieàu nhôù em khoân loøng nguoâi.(1951)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản