Bài hát chìm dưới cơn mưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
130
lượt xem
33
download

Bài hát chìm dưới cơn mưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chìm dưới cơn mưa - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chìm dưới cơn mưa - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Chìm döôùi côn möa. b3 Œ ‰ « « « « «£ « « Trònh Coâng Sôn. b 4 « « « « ˆ « «. « « ˆ ˆ l «. « « « ˆ « œ »œ « »»» » l ====================== & « j ˆ « ˆ ll « ˆ « ˆ « « ˆ j « «« « « «« j ˆ « Trôøi ñaát£ bao « « « « « « Chìm döôùi côn möa vaø chìm döôùi ñeâm khuya b »œ . « »»» »» œ œ œ. b » « »»œ » »» l ˆ j « ========================= & » » »»» « « ˆ j « »»» œ »»œ » l » œ. »» « « « « l « « ˆ « « ˆ j « ˆ « ˆ £ « « « « « « £ « « « la coøn chìm ñaém trong ta Haït caùt ngu ngô naèm chìm döôùi chaân bb œ .»»» « « « « ˆ « l ˆ. « « ========================= & ˆ « « « « « « « « « l « « « ˆ ˆ «. ˆ « « « « l « ˆ « « « ˆ j ˆ « ˆ « j « ˆ j ˆ « ñi Bôø beán thieân thu naèm chìm döôùi hö voâ Chìm döôùi côn bb « . « « « »»» . »J « « œ « ˆ Chìm döôùi côn « ˆ « « ˆ ˆ l œ « « « « « œ œ »»»œ »J »»» »» =========================l & ˆ j « l œ. »»» »» ˆ «= « « « möa moät ngaøn naêm tröôùc Maây qua maây qua moâi em hoàng « « « « « l œ. möa baøn chaân nhoû beù Naêm xöa naêm xöa chung vui hoäi bb « . « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « « l ˆ. « « « « « « « ˆ ˆ « =========================l & »»» »J »»» œ œ »»»œ »» = ˆ j « ˆ j « « «£ « nhaït Chìm döôùi côn möa moät nghìn naêm nöõa Maây qua maây « « « « heø Chìm döôùi côn möa baøn chaân nhoû beù Naêm nay naêm b œ. b »»» œ « « »J ˆ « «. «. « « « l ˆ « « « « l « »» « « l ˆ ˆ « « « « ˆ « ========================= & ˆ j « ˆ « « « « « « ˆ « « « ˆ j « ˆ «ˆ = qua moâi em hoàng vöøa Chìm döôùi côn möa moät ngöôøi cheát ñeâm nay ñaõ queân ngaøy veà. bb « .« ˆ « « œ »»œ « »»» j ˆ « ========================= & œ. »»» « »»œ »»»»œ »»»»œ l œ . « j ˆ « »»» « œ »œ =l » « »» »» l » j ˆ « £ £ « « «£ « « D.S.«al Fine qua Chìm döôùi ñaát kia moät ngöôøi soáng thieân thu Chìm khuaát trong « « « « « ˆ œ. « « « «. b œ. b »»» « « « « l »»» « ˆ « « « « « ˆ« « « « ˆ ˆ « l « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « ˆ « « l « . « « «=l l « ˆ « ˆ « ========================= & ˆ « « ˆ j ˆ j « ˆ « j « ˆ j « b « . « « « « . « »œ »»œ œ . « U U U. ta moät lôøi noùi vu vô Chìm döôùi söông thu laø moät ñoaù thôm tho Chìm döôùi côn b «ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « l « »» j ˆ « ========================= & l »»» « œ œ l ˙ j « » » ˆ »» »» »»» =” j ˆ « möa moät daáu chaân ñi Chìm döôùi ñaát kia haït caùt bao la...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản