Bài hát chờ người - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
394
lượt xem
72
download

Bài hát chờ người - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chờ người - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chờ người - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Chôø ngöôøi. £ Lam Phöông ## c « « Œ ‰ . «=l « « « « « « l « ====================== & “{ ˙ « k ˆ « « _ « k _ ˆ « « _ ˆ ˆ « « « ˆ « « _ « _ ˙ « Chôø em chôø ñeán bao giôø Maáy ## « £ « « « «. « «. ˆ ...anh laïc choán meâ roài Nhôù « « « « « l « « ˆ ˆ Œ ‰ . « « .. « « « « « « « ˆ « l « ˆ « « « «l ˆ ˆ « ========================= & ˙ « « ˙ « k « k ˆ ˆ « « « « ˆ thu thuyeàn ñaõ xa bôø Nhieàu ñeâm coâ dôn nhìn caây truùt chaêng ngöôøi ñaõ ñi roài Ngaøy vui mang theo moät côn gioù ## .. « œ . »œ »œ. »»œ 1.« .. « « « « ˆ ˙ Œ ‰. œ »»» « »»» » » » k ˆ » « « ˆ « « «. « « « l « ˆ « _ « « « « ˆ ˆ ˆ. « « k « { » » l ========================= & « « _= _ ” « « k ˆ « laù Buoàn quaù côn möa haét hiu Ñöa hoàn veà trong coâ lieâu Tình... loác Leä thaém khoâng khôi cöù... ## 2.« « « « «. « « « « « « .. ˆ « « «. « ˆ « l « « « « k « ˆ « « ˆ ˆ « « ========================= & l œ. »»» œ »œ œ . »»» »» »»» « « #ˆ ˆ l « « _ ˆ w » » ...tuoân Ai coøn nhôù ñaâu maø thöông Thoâi em ra ñi veà nôi ## ˙ »»» « « «. « « «. « « œ .. « « »» « « « « ˙ « « ˆ « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « l » « ˆ ˆ =========================l & l k ˆ ˙ « « xöù xa Ñeâm ñoâng coâ ñôn buoàn cho kieáp xa nhaø ## œ œ œ. »»» »»» »»» « œ « « œ œ œ. « »»» »J »»» »» =========================l & j ˆ « l œ « ‰ « »J « »» ˆ « « #ˆ « l « « j « ˆ « j ˆ « »J « »» ˙ « Laïnh giaù reùt möôùt ñôøi baïc phöôùc khoâng choàng Chæ coøn laïi nhôù mong ## « £ ‰. « « ˙ « Œ ‰. « « « « « « l « « « =========================l & Œ « k ˆ « _ ll ˙ « « k _ ˆ « « _ ˆ ˆ « « « ˆ « « _ « _ ˙ « £ Möôøi naêm trôøi chaúng thöông mình Ñeå ## « « « « « « « « « & « ˙ « « « « ˆ « « « « Œ ‰ . « l « .. « « . « « . ˆ l « ˆ ˆ l « ˙ « « ========================= k ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « k ˆ « anh thaønh keû baïc tình Caàu xin cho maây veà vui vôùi ## .. « »œ . œ »œ. œ « .. « »» »» » »»» « « « « « « œ »»» ˆ » » » » l « k « ˆ « ========================= & « «. ˆ « « l « ˆ « « « _ ˙. « « « ˆ. « « k ˆ « « Œ=” » « ˆ gioù Duø coù qua bao ñaéng cay Muoân ñôøi anh vaãn chôø em.
Đồng bộ tài khoản