Bài hát chúa giữ giùm con - Nguyên Thoại (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
13
download

Bài hát chúa giữ giùm con - Nguyên Thoại (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chúa giữ giùm con - nguyên thoại (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chúa giữ giùm con - Nguyên Thoại (lời bài hát có nốt)

  1. Chuùa giöõ giuøm con. Nguyeân Thoaïi b4 « 3 « ˆ « « « « « «« « « « « « « « «« « « « « ˙ ˆ lˆ « « « ˆ ˆ« ˙ ˆ « « «« « « ˆl « « « «« ˆ ˆ ˆ «« « « « ˆ« « « l « « « =l ˆ ====================== & l « l_ ˆ «˙ « Caây khoâ khoâng deã ñaâm choài Ba Meï giaø khoâng deã maõi ôû b « œ »œ ˙ . « »»» »» l »»» ˙ « œ Œ « »»» « l ˙ œ l ˙ œ l ˙ ˆ « »»» »»» »»» »»» »»» « « « « ˆ ˆ « « =========================l & l ñôøi vôùi con Taï ôn Thieân Chuùa roäng thöông cho OÂng « « « « «« « b « « « l « « « l « « « « l «. « « _ « « ˙ ˆ «« ˙ ˆ ˆ ˆ « « ˆ« « « =========================l & ˙« « « Œ « « l« ˆ « « l « ˆ ˙ « « « « ˙ « ˆ ˆ « Baø Ba Meï Chaùu Con sum vaày Chaép tay khaán « « « « « « « « b « & #_ « ˆ « «. « l « ˙ « « « « l « l ˆ ˆ ˆ « « « « « l « ˆ « l «. =========================l « « « ˆ j « ˙ « ˙ « _ _ _ ˙ « ˆ « ˙ « nguyeän ñeâm ngaøy Xin cho Ba Meï tình ñaày nghóa saâu b « Œ « « « « l « « ˆ l « « « « « ˆ ˆ « »J ˙ « « » ˆ « ˆ ˙ « « « « « l «. « _ =========================l & ˙ « ˆ « « ˙ « l « « ˆ l œ »» « « « « « »» « « ˆ « ˆ Beân nhau heát tuoåi baïc ñaàu Ñöa nhau tôùi coõi nhieäm b « « « l «. « « Œ « « « « l « « « ˆ « ˙ « ˆ « ˆ ˙ « « « l « =========================l & _« ˙ « l « _ « ˙ « « ˆ « « _ l «. ˙ « _ ˆ « maàu mai sau Chuùa ôi! Ñôøi laém beå daâu b « « « l ˙ « l « « l ˙. l œ Œ « l ˙ œ l ˙ œ l « « « »»» ˆ ˆ ˆ « « « « « « »»» ˆ ˙ ˆ « « « ========================= & »»» « »»» ˆ « »»» »»» »»» naêm naêm thaùng thaùng phai maàu traàn gian Nguyeän xin hai chöõ Bình b ˙. »»» « « « ˆ « »»» « « « « l ˙ « l « « l «. ˆ « « « « ˙ ˆ ˙ « Œ « « « « « « ˆ l ˙ ˆ « « « l ˆ ˆ « « « « « =========================l & l« ˆ « An nhö xöa Chuùa ñaõ thöông ban cho ngöôøi Caây khoâ khoâng « «« b « « « « «. « ˆ ˆ«l « ˆ « «« ˙ « « « « « « « « bˆ l « « l « « l «. « « Œ « ˆ « ˆ ˆ « _ ˆ ˙ « « « ˙ « « ========================= & l « « _ ˆ « ˙ « l« ˙ « ” deã ñaâm choài Ba Meï giaø roài Chuùa giöõ giuøm con.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản