Bài hát chùa hương - Hoàng Quý (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
167
lượt xem
16
download

Bài hát chùa hương - Hoàng Quý (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chùa hương - hoàng quý (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chùa hương - Hoàng Quý (lời bài hát có nốt)

  1. Chuøa Höông. Hoaøng Quyù ## 3 Ó « 4 ˆ l l œ. « « »»» œ »œ »»»œ œ . œ œ »œ »J » »» =====================l & l »»» »J »» » »» » » «. « l ˙ « Thuyeàn bôi löôùt treân nöôùc xanh bieát bao eâm ñeàm ## « « & « « « l « ˆ « « « ˆ ˆ « ˙ « « l « ˆ « « ˙ « l « « ========================= « ˙ « ˆ l œ . œ œ »»»œ=l « « « »»» »J »» »» « « « ˆ « Con thuyeàn ñöa toâi tôùi nôi thaàn tieân Chuøa Höông vôùi ñoài nuùi ## œ . œ œ »œ « »J »» » « . ˙ « »»» »» » » ˙ « »»» ========================= l & l l ˆ l « « « « ˙ « « ˆ « « « l « ˙ « « « l « ˆ « « «= « ˙ « ˆ « cao bieát bao eâm ñeàm Phuùt mô maøng queân heát öu phieàn Chieàu ## « « « « « « »œ »œ « œ œ »œ œ œ œ » » » »»» . « « « « l « « »» »» l « »»» »»» »» l »» »» »» l ˙ =l ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « ========================= & « ˆ « söông rôi coøn ñaâu ñaây vang tieáng traàm theo gioù Tieáng "Nam moâ" ## œ œ « « œ œ « « « « « « « »»» »»» « « »»» »»» « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ l ˆ « ˆ l « « « « l ˙ ˆ ========================= l & ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « l « « « = ˆ ˆ « « « « ˆ « « ˆ eâm eâm daàn lan xa xa moãi phuùt theâm aâm trong ngaøn mô Chieàu söông rôi coøn ñaâu ## « « « œ »»»œ « œ »œ »»»œ œ œ œ « ˆ ˆ « »»» « »»» »» ˆ « »»» »»» »»» ˙. »»» œ œ « « »»» »»» « « « « ˆ ˆ « = « ========================= l & l l l l ñaây vang tieáng traàm theo gioù Tieáng"Nam moâ" laâng laâng hoàn toâi ## œ œ « « « « « « »»» »»» « « « « « ˆ « »»» . œ »œ »œ »J » »» « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ l « « « « l « « ========================= l & « ˆ «. ˙ « « l ˙ ˆ l œ « « »» = « « bay theo tieáng chuoâng nôi xa môø Chuøa Höông vôùi doøng nöôùc ## œ . œ œ œ »»» »J »» »»» »» » « « « « « « « « «. ˙ « « « « l « l ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « ========================= l & l « l « ˆ « « ˙ « « l « « ˙ « « ˆ= « ˆ « xanh bieát bao eâm ñeàm Con thuyeàn ñöa toâi tôùi nôi thaàn tieân Chuøa ## œ . œ œ »œ »»» »J »» »» »» œ . œ »»œ »»»œ »»» »J »» » «. ˙ « « « « « « « » « « « « « ========================= l & l l ˙ l »» « ˆ l ˙ ˆ l˙ ˆ l « = « « « « « ˙. « Höông vôùi ñoài nuùi cao bieát bao eâm ñeàm Phuùt mô maøng queân heát öu phieàn.(1943)
Đồng bộ tài khoản