Bài hát em đi chùa Hương - Trung Đức (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
266
lượt xem
107
download

Bài hát em đi chùa Hương - Trung Đức (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát em đi chùa hương - trung đức (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát em đi chùa Hương - Trung Đức (lời bài hát có nốt)

  1. Em ñi chuøa Höông. nhaïc : Trung Ñöùc % thô : Nguyeãn Nhöôïc Phaùp « « « « « « « « « « « ˆ “{ «. « « « l «. bc « « ˆ ˆ ˆ « j « « « ˆ« ˙ « ====================== l & « « ˆ ˆ « « j l « . « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j Hoâm qua em ñi chuøa Höông hoa coû coøn môø hôi £ Hoâm nay em ñi chuøa Höông hoa coû coøn môø hôi «. « « « b « ˙ « « « « «l « Œ « l ˆ _ « _ w l « ˆ « _ l _ « « « _ ˆ « « ˆ « _ ˆ « ˆ ˆ « « « « ˆ ========================= & « « « « « « ˙ « söông cuøng Thaày Me vaán ñaàu soi göông Nho söông cuøng Thaày Me vaán ñaàu soi göông Nho b «. œ « « «. « «. « « « « « ˆ « »J « « »» ˆ ˆ l « « « « ˙ ˆ « « ˆ « ˆ « « l « ˆ « « « l _. _ « « « « ˆ =========================l & j ˆ « « « « « _ ˙ « « _ ˆ « nhoû (caùi) ñuoâi gaø cao em ñeo (caùi) daûi yeám ñaøo quaàn nhoû (caùi) ñuoâi gaø cao em ñeo (caùi) daûi yeám ñaøo quaàn « « « b «. & «« j « « « l « « Œ «. « l _ « « _ _ _ l « ˆ « ˆ ˆ« « «ˆ « « « ˆ ˆ « « « ========================= ˆ ˆ ˆ « «j « « « « « « « « « _ _ ˆ ˆ « ˆ « « « j j « « ˆ « « « ˆ « « ˆ lónh aùo the môùi Em baây giôø môùi tuoåi möôøi lónh aùo the môùi Tay em caàm chieác noùn quai « « b « «. « « « ˆ « « « l « Œ « “{ « « « « « « «« « « « l _ « « ˆ ˆˆ « « « « «« =========================l & ˙ ˆ ˆ « « «j « « ˙ «ˆ « ˆ« « « ˆ ˆ « j ˙ « ˆ « j « ˆ « laêm em haõy coøn beù laém anh ôi Ñöôøng ñi qua ñoàng thao chaân em ñi ñoâi guoác cao cao « « b « « « « œ l « ˆ »»» « « ˆ « « l ˙. « =========================l & « l _ « « «« « « « «« «. « « _ ˆ ˆ ˆˆ « « « «« j « _ « _ ˙ « _ « _ ˆ « ˙ « _ « _ ˆ « « j j ˙ « roäng moïi ngöôøi ngaém nhìn em Theïn thuøng em khoâng b « Œ « « « « « « l « « « « « « l «. « ” «. « 1. 2. & ˙ « « « =========================l « ˆ ˆ « j « « ˙ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « j « j « j « « ˙ « « { « ˆ ˆ « ˙ « « % noùi Nam Moâ A Di Ñaø Ñöôøng... Ñaø Nam & b « « ˙ « « « « « « « « Œ « « ˆ « ========================= « ˆ ˆ « « j ˆ « l w l ˙ « { ” Moâ A Di Ñaø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản