Bài hát chưa mất niềm tin - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
105
lượt xem
21
download

Bài hát chưa mất niềm tin - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chưa mất niềm tin - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chưa mất niềm tin - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Chöa maát nieàm tin. ## 2 « « « ˆ « Trònh coâng Sôn œ »»» œ »»» « ˆ « l « « « « 4 « ˆ « ====================== l & l « ˆ « « ˆ « « l _ « = ˙ « Duø hoâm nay toâi chöa nhìn Haø noäi Duø trong toâi ñaõ heùo hon chôø ñôïi ## « œ œ œ »»»œ »»» œ »»» « « « « ˙ ˙ « »»» ˆ « »»» ========================= l & l l ˆ « l ˙ « l »»» l »»» = Duø hoâm nay em chöa thaáy Saøi goøn Nhöng sao Duø moâi em ñaõ heùo haét nuï cöôøi Nhöng ta ## « œ »»» »»» œ œ ˙ »»» »œ »œ « » « ˙ ˙ »»» » » « ˙ « ========================= l & l l l » » ˆ l »» « l »» = loøng toâi vaãn chöa maát nieàm tin beàn gan chôø ñoùn nhöõng ngaøy mai ## œ œ »»» »»» œ œ œ œ »»» »»» »» » l »»» œ »»» œ. »»» œ œ « « « « « J »» « « « « « »»» ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ l ========================= l & l l l » = « Vì queâ höông seõ coù ngaøy hoøa bình Coá nuoâi vöõng beàn nhöõng Vì queâ höông seõ coù ngaøy gaëp laïi Maùu xöông hai mieàn rung ## « « « « « « « l « « « « ˙ ˆ « « « ˆ « œ »»» ========================= & œ « « »»» ˆ l « « l « =l ˆ « « « « « ˆ ˆ « « _ ˆ « « ˆ « l l « _ ˙ « tình thöông lôùn Duø hoâm nay toâi chöa nhìn Haø noäi loøng theá giôùi Duø hoâm nay toâi chöa veà Haø noäi ## « œ œ »»»œ œ « »»» « « & « »»» ˆ « œ »»» »»» ========================= l l l ˆ l « « ˙ « ˙ l »»» ˙ l »»» = Duø hoâm nay em chöa thaáy Saøi goøn Nhöng em Duø hoâm nay em chöa ñeán Saøi goøn Nhöng trong ## « œ œ »œ »»» »» ˙ »»» »œ »œ « » « ˙ ˙ »»» » » « ˙ « l » » ˆ ========================= l & l l « l »» l »» = vaø toâi cuøng tieáng noùi Vieät Nam loøng nhau thaáp thoaùng boùng côø chung ## œ »»» œ »»» œ œ »œ »»» »»» » » l œ »»» œ »»» œ. »»» J œ »»» »»» « « œ « «= ˆ « « « ˆ ========================= l & l l l Loøng ta ôi haõy bieán tan thuø haän Ñoùn nghe tieáng Ngaøy mai ñaây böôùc chaân qua moïi mieàn Traùi tim daân ## « ˙ »»» œ »»» œ »»» œ œ »»» »»» ˙ ˙ « ˆ « ========================= & l l l »»» l »»» =” cöôøi treân ñaát nöôùc naùt tan. toäc coøn ñaâu nhöõng veát thöông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản