Bài hát chuyến tàu hoàng hôn - Minh Kỳ & Hoài Linh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
413
lượt xem
126
download

Bài hát chuyến tàu hoàng hôn - Minh Kỳ & Hoài Linh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát chuyến tàu hoàng hôn - minh kỳ & hoài linh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát chuyến tàu hoàng hôn - Minh Kỳ & Hoài Linh (lời bài hát có nốt)

  1. Chuyeán taøu hoaøng hoân. % « £ « Minh Kyø & Hoaøi Linh bb c « « « œ « & b « « « « _ ˆ « ˆ ll « ˙ « »»» « ˆ « ====================== l ˆ « ˆ « « « l « « « _ « ˆ= « ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « Chieàu nao tieãn nhau ñi khi boùng ngaõ xeá « œ « £ « ...döông khuaát trong söông laø moãi laàn ngoùng bb « « ˙ œ œ œ »»» »» »» « « « l b « Œ « « l »»» « « « ˆ ˆ ========================= & » » l « »»» ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « _ l_ w « ˙ « £ taø Hoaøng hoân ñeán ñaâu ñaây maøu tím daâng trong hoàn bbb w « Œ« « « £ « « «« £ chôø Nhìn theo phía chaân maây ñôïi chuyeán xe xöa veà ˙ ˆ « ««« « « « « ˆ ˆ « « « l « ˆ ˆ ˆ. « j ˆ « « « « «. « l « « « « « j ˆ « & l « « « =========================l ˆ ˆ _ ˆ « « « « ˆ « ta Muoán khoâng gian ngöøng tan níu ñoâi chaân thôøi gian ngöøng bb œ œ œ œ œ « « « ˆ « « « £ « « « œ « « « chöa Neáu hay chaêng ngöôøi ñi choán xa xoâi chaøng trai coøn b »»» »»» »»» »»» »» « ˆ l « « « ˙ » ˆ ˆ » =========================l & « ˆ ˆ « « « l »» « « « « « ˙ « £ £ troâi cho giaây phuùt chia ly naøy keùo daøi tröôùc khi phaân kyø £ bbb « « « « « ˆ w « « « « « « ˙ ‰ œ œ »œ œ œ œ œ œ « ñem yeâu thöông raéc leân muoân vaïn oaùn hôøn Neáu mai ñaây veà ˆ « « « l « ˆ ˆ ˆ « « » »J »»» »» »»» »»» »»» »» »»» « ˆ ” »» »» « Fine & « « ˆ =========================l l » £ £ öôùc sao cho taøu ñöøng ñi Xe laên eâm eâm luùc ga chieàu saép leân b « ‰ « « « « £ « « « « £ £ « « « « œ « £ cuõng treân chuyeán taøu hoaøng hoân b ˙ « « « l « œ « « « « « »»» ˆ ˆ ˆ « »»» « & b « « j ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « « ˆ l _ _ « _ l « =========================l « « _ ˆ « ˙ ˙ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « ˆ « £ ñeøn möa thu bay bay vaét ngang trôøi öôùt vai meàm Hoaøng hoân daàn xuoáng maø ai coøn bb œ « « « « b »»» « « « « l w ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˙ « ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ « »J »»» »»» »» »»» »»» »»» »» »»» « ˆ « =========================l & l l » £ £ £ ñöùng im trong chieàu söông xuoáng Taâm tö coâ ñôn traùch con taøu nôõ sao bb « b « « « « « £ « « « « ‰ « « « « œ « « « « »»» ˆ ˆ ˆ £ ˙ « j ˆ ˆ « ˆ « « l ˆ « =========================l & « « « ˆ l _« « « ˙ « « _ _ « « « ˆ ˆ « « « « _ ˆ « « £ % ñaønh ñem yeâu thöông ñi ñeán nôi nao caùch ñoâi mình Ñöôøng bao nhòp b « £ « « « « « « œ « « »»» ˆ l œ « « « « l _ »»» ˆ ˆ & bb « ˙ « =========================l l ˆ « « « « ˆ ˆ « « w l _ Œ _ «= « « ˙ « « « « « « ˆ « ˆ noái tình traêm nghìn moái höông theo moät boùng ngöôøi Taø...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản