Bài hát có nhớ đêm nào - Khánh Bằng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
117
lượt xem
34
download

Bài hát có nhớ đêm nào - Khánh Bằng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát có nhớ đêm nào - khánh bằng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát có nhớ đêm nào - Khánh Bằng (lời bài hát có nốt)

  1. Coù nhôù ñeâm naøo. #c œ œ « »»» « l l w l ‰ « « œ œ . « Khaùnh Baêng »»» ˆ « ====================== l & « »J »»» « ˆ « j ˆ « j »» « l w = j ˆ « Coù nhôù ñeâm naøo veà cuøng vôùi nhau nôi naøy # ‰ « « « « « & « « « « « l _ l Œ _ _ « l _ _ _ _ Ó ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ « j « j « j « « w « « « =========================l « « ˆ « ˆ « « « « « _ ˆ « « ˆ « « « « _ _ « « « « j j. k j ˆ ˆ ˆ « « Tim ñeán hoøa khuùc sum vaày Tình xuaân ngaát ngaây ta cuøng say # Œ œ œ « ‰ œ œ ˙ »»» J »» »»» » w & »»» »»» « l ˆ « =========================l w l l Coù nhôù ñeâm naøo Nhôù phuùt ban ñaàu # ˙ »»» œ œ. »J »» Œ « œ œ « l « J »» « »» » w ˆ »»» » j « =========================l & l l w ˆ « ñaõ troùt yeâu nhau xin nhôù tìm nhau # œ « œ « l « & «« Œ Ó ll « « ˙ « « « œ « ˙ « « »J « »» j j ˆ ˆ »» ˆ l » « « j « =========================l ˆ « »J « »J « « »» ˆ »» ˆ ˙ j j « « « « « « « « « « « jj j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « Nhaïc hoøa khuùc nieàm say chìm ñaém trôøi maây loøng ngaùt nieàm # « œ Ó « »»» ˆ « « « ˙ « « « œ « ˙ « « »J « »» j j « ˆ ˆ »» ˆ l » « « j =========================l & œ « œ « « « « « »J « »J « l « « « « »» ˆ »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « « « j l thöông aáy Tình ñaõ troùt ñoåi trao ngaøn kieáp veà sau noaø coù phai # « ‰ »»» »»» « « œ œ « l w ˆ « ‰ « « œ œ. « « »J »»» ˆ »» j « =========================l & ˆj « l « « l w j ˆ « j ˆ « maøu Coù nhôù ñeâm naøo Nhìn chung aùnh traêng mô maøng # ‰ « « « « « « « « « « l _ l ‰ _ _ « « l w ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j « « « « « « « « « ========================= & « « ˆ ˆ « l« Œ Ó ” ˆ « _ w ˆ ˆ « « j « « haïnh phuùc tìm ñeán ñaây roài Ñôøi laø moät baøi thô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản