Bài hát cổ tích - Trần Thiết Hùng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
7
download

Bài hát cổ tích - Trần Thiết Hùng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cổ tích - trần thiết hùng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cổ tích - Trần Thiết Hùng (lời bài hát có nốt)

  1. Coå tích. thô : Nguyeãn Ngoïc Cô % « «£ « nhaïc : Traàn Thieát Huøng c « « ll « ‰ « « « « l « « ˙ Œ ˆ ˆ ˆ « l « ‰ « « « « « l « « & ˆ ˆ j« « « « »»» ««« jˆ « ˆ« ˆ « ˆ «« « j « « «ˆˆ « ˆ« « «ˆ «««« « « _ _ «_ « « « = « « ====================== ˆ « _ j ˆ « «j« « ˆ « «_ ˆ ˆ « j « « « « « ˆ « « Nhö laø Meï cuoäc ñôøi cuûa bieån Thuôû hoàng hoang ñaát trôøi hieån « Œ « œ œ œ « « « ‰ «« «« «« « « « « ‰ « « « »J »J »J « « « j ˆ »» l »» »» ˆ ˆ ˆ « j j « « « « « l« ˆ ˆ « « « « « « « « j k« « « « « ˆˆ ˆ« «ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ kk j =========================l & _ kj j j « « kk ˆ_ « ˆ « « _ ˙ « « « ‰ « « « « « « « « Œ #œ »œ œ ### œ « « « « « « ‰ « « hieän Boïc traêm con taùi taïo hình haøi Töø nghìn xöa coù bao giôø Meï keå Noãi möøng « _ ˆ #ˆ « ˆ ˆ ˆ l « « «««« ˙ «« « »»» » »J »J « « « « « »» ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « «« « j j ˆ «« kk ˆˆ «« & ˆ « « « «««« =========================l « ˆ « j « j ˆ » »» l l _ j ˆ « ### ñau taïo hoùa sinh soâi Nhö laø Cha moät ñôøi haêm hôû ngöôïc nuùi « « « « « « « «‰ « « l œ »œ œ « « « ‰ « « l œ ‰ »J œ »»»œ œ œ œ l « « « « « « ˆ « ˆ »» ˆˆ «« ˆ « ˆk ========================= & » « « « _ _ _ « « _ « »J » »» « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « « »»» k ˆ »»œ »»» » »»» »»» »»» j ˆ ˆ « _« « « j j«ˆ« «ˆ «« k _« « k ˆ « ### nnn 2 « « « « « « « «£ « « « röøng phaùt ñoàng doïn coû Gioït moà hoâi luùa gaïo sinh thaønh Gioït moà hoâi hoùa nuùi Thaùi « « « « w ll 4 ˆ ˆ ˆ l « « « « ˆ j j « « « « « l « « « « « ˆ l « l « ˆ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « ========================= & « « « « « « « ˆ ˆ _ « « « « « « ˙ « « ˆ « ˆ « ˆ « j j sôn Nhö laø queâ höông traéng caùnh coø raäp rôøn bieån luùa « « « « l « « «£ « « « « « « l « « « « « l« l « « « ««l «_ _ _ « _ « «« «« « _ « & « _ _ ˆ ˆ. « « j « ˆ jˆ ˆ « « « « _ ========================= « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « j « « __ _ _ ˆ « ˆ « « ˆ «« « « ˆ « ˆ« « « j «j j ˙ ˆ ˆ « j ˆ j «ˆ « « « ˆ j « « « «. « « « « « « «« «£« « »œ œ « « ˆ£ « « « « « Con ñoø ai neo ngaên bôø tre queâ laøng möôït maø Ngöôøi laën loäi ñoàng « « « «« « l « « « «ˆ ˆl « ˆ « j ˆ ˆ « «« « « ˆ « j j ˆ ˆ « « j «« « ˙ » ˆ «« « ˆˆ =========================l & j « « l « » »» « « « ˆ l « _ _ _ j ˆ « « «« « « «« « j ˆ « ˆ. « « « «_ _ ˆj j ˆ ˆ « « « ≈ #œ »œ « « ˆ ### ˙ «« œ ≈ »œ œ « « ˙ saâu tìm nhau thöông nhau caâu hoø Ñieäu lyù meânh mang buoàn laø lôøi £ « « ˆ« « «« « « »»» » « « « « »»» »K » » « « » » « _ « « «_l ˙ « ˆ « «ˆ « k » ˆ « ll ˆ « =========================l & _ _ « « « « « jˆ « l j « ˆ l » » »» ˆ « ˆ l »» j j « _ « « j j ˆ ˆ « « ### œ « « »œ œ œ »œ œ œ œ « « « ˙ œ « « »œ »œ 1. œ œ heïn hoø thuûy chung Ôi doøng coå tích troâi vaøo hö voâ »K ≈ « « »» »»» l »»» »» »»» »J l »J « « « l »»» l »K ≈ « « »» »» l œ »J »J l »» ˆ ˆ jj « « ========================= & »» »» ˆ ˆ ˆ j j j « « « »» ˆ ˆ j j « « »»» »» »» ### œ « « « « % Moät ñôøi chaét chiu bieát bao coäi nguoàn yeâu thöông Nghìn naêm ñaõ qua thieát tha »J « « « « « Œ 2. œ œ œ œ œ œ ˙ œ Œ »» ˆ ˆ ˆ l ˙ l « œ »J »J l »J »J »J »J l »»» l »»» » » & « j j « j « « ˆ « ========================= l l »»» » »» »» »» »» » ” huyeàn thoaïi queâ höông ...qua thieát tha huyeàn thoaïi queâ höông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản