Bài hát con đường học trò - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
170
lượt xem
28
download

Bài hát con đường học trò - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con đường học trò - nguyễn văn hiên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con đường học trò - Nguyễn Văn Hiên (lời bài hát có nốt)

  1. Con ñöôøng hoïc troø. thô : Töø Nguyeân Thaïch nhaïc : Nguyeãn Vaên Hieân #c « « « ‰ »J « & « ll « « œ « « l « « j ˆ « « « »»» « « « ˆ ˆ « ====================== l « ˆ »»œ « ˆ « œ = »»» ˆ ˆ « « Con ñöôøng naèm döôùi haøng caây Daét em ñi # œ œ « œ œ »»» « »»» »»» ˙. » ‰ « « œ »»» ˆ « l »» =========================l & « l ˙ j ˆ « »»» « »»» j ˆ « »J œ»» giöõa hai heø phoá vui Haøng caây ngaøy moãi xanh # « « « « « « ˙ « « « j ˆ ˆ « « « l « « « « ˆ l «. j ˆ « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « « _ « =========================l & « ˙ « ‰ « « j ˆ « « ˆ töôi Nghieâng loøng ra ñoùn tieáng cöôøi gioøn tan Em # « « ˙ « « « l « « « « ˆ _ ˆ j ˆ j ˙ « « « « « « « l « œ « « « l « « « ˆ ˆ « « « »» ˆ » « ========================= & « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ j « j qua em laïi bao laàn Hoàn nhieân laø nhöõng böôùc chaân hoïc troø # « »J »» œ œ œ œ « « »J « « « « « « « ˙ « »» » J l »»»˙ »»» »» ˆ ˆ l « =========================l & j « « « ˙ « « ˆ ˆ j « « « j ˆ « Con ñöôøng hoïc troø Con ñöôøng hoïc troø Ñöa em qua « « « « « « « # « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ l « œ œ œ »»J »»œ »»J œ »» »» œ ˙ »»»˙ œ « »œ « »J «ˆ « « ˆ j « « ˆ « « ˙ « =========================l & »» l » »» ˆ « ˆ « « nhöõng moäng mô tuoåi hoàng Con ñöôøng hoïc troø Con ñöôøng hoïc # « « « « « « « « ˆ l « « « « « œ »œ «. ˙ « ˙ « ˆ ˆ « j « « ˆ ˆ « j « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « »» »» l « . »œ »œ ========================= & ˙ « ˙ « Œ =” ˆ « troø Ñöa em qua nhöõng moäng mô tuoåi hoàng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản