Bài hát con đường mang tên em - Trúc Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
249
lượt xem
89
download

Bài hát con đường mang tên em - Trúc Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát con đường mang tên em - trúc phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát con đường mang tên em - Trúc Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Con ñöôøng mang teân em. £ Truùc Phöông « « « « « « « « bbb 2 ≈ « « « « ˆ 4 « « « “{ « « « « ˆ ====================== & œ l œ. J »»» »»» « « « ˆ « =l « ˆ ˆ « « _ « « « ˆ _ _ « ˆ «. _ ˆ « ˆ « Trôû laïi chuyeän hai chuùng mình khi em vôùi ...naøy khi tay traéng bbb « « ≈ « ˆ ˆ l « « « « « « « ≈ « ˆ « l «. « « « « l « « _ _ _ _ « « ˆ « « _ « ˆ « « « « « « « ˆ _ « ˆ « « ========================= & ˆ « « « _ « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ = « « « ˆ anh vöøa bieát ñam meâ Tình yeâu traøn treà ñöôømg moøn ñeâm « «£ « « tay buoàn vaùc treân vai haønh trang ñöôøng daøi vì ñôûi neân « « « bbb ˆ « « « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « « « « « ˆ = « « « ” & « « « ˆ « ˆ ˆ « « « l ˙ « l ≈ _ _ « « ========================= « _ « « « « ˆ ˆ ˆ « { ˆ « vaéng böôùc chaân em nhôù teân Roài thôøi gian qua loái... « «£ « giaû maét giai nhaân cho... bbb « Œ »»» »»» œ œ « ˆ « œ. œ « « « « »» ˆ « « »»» « « « « ˆ= ========================= l & « _ ˙ « l l « » ˆ l ˆ « « « ˆ « « ...ñôøi Nghe buoát giaù luùc nöûa ñeâm nhôù ñeâm löûa ngun « «£ « « bbb ˆ ˆ « « . « l « « « « ˆ « ‰ œ »œ »œ »»» »» »» «. « « « ˆ « « « « « =l « « _ « _ « ========================= & « ˆ « « ˆ « ˆ « » l « « « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ £ nguùt luùc goïi yeâu veà tim Con ñöôøng tình söû naèm « « « « « « « « « b bb « « ˆ. « « « « « « « « ˆ « « « «£ « « « « « « « « « « « « ˆ « l « « _ _ « « « «=l « « « ˆ ˆ « « « ˆ & « ˆ « ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ========================= « « « U « «£ « ñaây ñeøn khuya maét ñoû coøn ñaày daáu « « « « « « bbb « « « « « « ˆ _ « « « « ˆ « « ˆ « « « « « « «. œ l œ. »J »» »»» ˆ « «=l « « ˆ « ˆ ========================= & « « _ « _ ˆ « « ˆ l _ « ˆ « ˆ « xöa Ñöôøng chaúng rieâng hai chuùng mình neân khi vaéng bbb « « ≈ « ˆ ˆ l « « « « « « « ≈ « « «= ˆ « « « « _ « ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ « ========================= l & _ « _ « ˆ « « « «£ « « « « anh ñöôøng ñaõ thay teân Coøn chaêng kyû & bbb «. « « « « « _ « ˆ l ˆ ˆ « « ˆ ˆ l « « ˆ « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ ========================= « =” _ « ˆ « « _ ˆ « _ ˆ « « « _ ˙ « nieäm laïnh ñaày theo tieáng böôùc öu tö ñi tìm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản