Bài hát còn thương rau đắng mọc sau hè - Bắc Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
294
lượt xem
113
download

Bài hát còn thương rau đắng mọc sau hè - Bắc Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát còn thương rau đắng mọc sau hè - bắc sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát còn thương rau đắng mọc sau hè - Bắc Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coøn thöông rau ñaéng moïc sau heø. 2 « « « « « Baéc Sôn 4 « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « j j j j ˙ « « « « « ‰ « « « « « #ˆ l #ˆ « « «= j j j « « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ j. k ˆ ˆ ====================== l & l « « _ _ j j « « Naéng haï ñi Maây troâi lang thang cho haï buoàn ‰ « « « « « « « ‰ « « « « « « l _ « _ _ l j ˆ « ˆ ˆ j j « « ˆ ˆ ˆ k« « « « « « « j. j j « « « l _ « ˆ ˆ j j j =========================l & ˆ « « « « « = _ ˆ « _ ˙ « coi khoùi ñoát ñoàng ñeå ngaäm nguøi chim nhôù laù röøng « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « j j « j « « j « « ˆ « « « « « l ‰ « « « l « « « «= ˆ _ j ˆ « « « _ « j « j _ _ _ _ =========================l & ˆ « ˆ « ˆ « j j _ « _ _ « ˆ « « « kj j « « « « j. ˆ ˆ ˆ « « Ai bieát Meï buoàn vui khi Meï keâu caäu tôùi gaàn bieåu caäu ngoài ‰ « « « « « « « ‰ « « « « & « l _ _ _ _ l =========================l _ _ ˆ ˆ « « « _ _ _ l _ ˆ « « « = « ˆ j « « « j « _ ˆ « j « _ _ _ « « « « j. k j j ˆ ˆ ˆ « « « « _ _ « « « j j j ˆ « ˆ « « _ ˙ « Meï nhoå toùc saâu hai chò em toùc baïc nhö nhau « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « j j j j « « « « ˆ « »J »J l ‰ œ œ œ l « œ œ »» »» »J »J J »» »» »»» =========================l & « ˆ « « « « «= j j ˆ ˆ « « Ñoâi maét caäu buoàn hiu phieâu löu rong chôi nhöõng ngaøy ñaàu chöøa ‰ œ œ œ œ «. « « « J »J K »K « »»» »» »»» »» l ˆ « ˆ j « »» »» ˆ l « =l ‰ œ œ « »J »J « « ˙ « j « « « k ˆ « j ˆ ========================= & « l j « ba vaù mieång vuøa ñöôøng moøn xöa dang naéng daàm möa « « « « « « « « l « « « « l ‰ ««« « l « & ˆ ˆ ˆ _« _ _ _ _ j j j ˆ « « « « « ˆ « « « « ««« « ˆˆ« ˆ k kˆ j « ««j « « «= =========================l k « k _ « « « « _ _ _ j. « j j ˆ k ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « _ « « ˆ « j ˆ « j Ai caùch xa coäi nguoàn ngoài moät mình nhôù luõy tre xanh daïo quanh
  2. ‰ « « « ‰ & « _ « l _ ˆ « ˆ j « j _ « ˆ « j « « « « _ l « « _ « _ « « « « l _ _ « « =========================l « ˆ ˆ « j j ˆ « « « « « ˆ « _ j j « « ˆ ˆ « j _ ˙ « khung trôøi kyû nieäm chôït theøm rau ñaéng naáu canh «. « « »J œ »J »J « & « ˆ « « « « « l «. k k ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ « »» J »» »» j l œ »»» œ œ l « ========================= l ˙ « = Xin ñöôïc laøm maây maø bay khaép nôi giang hoà ‰ « « « « « #ˆ l #ˆ « « « l ‰ #ˆ « « l « ˆ ˆ « j j j « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « & j. k ˆ ˆ « « _ _ ========================= l j j « « j j j « « « ˙ « = gheá choán queâ höông xa roài töø caát böôùc ly höông « « « « « l «. « « « « « l « « « ˆ j « ˙ « & « ˆ « « _ ˆ « j ˆ _ _ « « j « « ˆ « « j ˆ « j j j _ l _ ˆ ˆ « « « ========================= l ˆ « = Xin ñöôïc laøm gioù daët dìu ñöa ñieäu ca dao ‰ « « « ˆ ˆ ˆ l «. « « « l ‰ « « « l « « « « j j « « « j « « « « « kj _ ˆ ˆ ˆ j « « « j _ ˆ « _ _ « « « j ========================= l & « « ˆ _ _ « ˆ « j j ˆ « « ˙ « = Chaùi beáp hieân sau cuõng ngoït ngaøo moät lôøi cho nhau « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « « « j j j « « « « j « ˆ « »J »J »» J œ œ l ‰ »J œ œ l « »»œ »J »»» « ˆ « « « « «= »» »» ========================= l & ˆ ˆ j j « « Xin soáng laïi tình yeâu ñôn sô rong chôi nhöõng ngaøy ñaàu chöøa ‰ œ œ œ œ « « « « « »J »J »K »K l « . « « « l ‰ œ œ « l « »» »» »» »» j ˆ « ========================= l & ˆ ˆ ˆ j kj »J »J »» »» « ˆ j ˙ « = « « « « ba vs mieång vuøa ñöôøng moøn xöa dang naéng daàm möa « « « « « ˆ ˆ ˆ « « l « _ _ _ l ‰ « « ˆ « l « « « « « « « « j j j « « « « « « « « _ˆ _ « « « ˆ k _ _ _ _ k « « « « « j. ˆ j j ˆ ˆ « ˆ kkj j « « « « ========================= l & « ˆ « « « _ «= « ˆ « j ˆ « j ˆ kˆ ˆ « « « « Xin naéng haï thoâi buoàn ñeå mình ngoài nhôù luõy tre xanh daïo quanh ‰ « « « « « « l ‰ « « « l « « _ « l _ « ˆ ˆ ˆ « « j « « « « _ _ j j « « _ « « « j j ˆ « ˆ ========================= & j « j _ « ˆ « j « _ « =” ˆ « _ _ ˆ ˆ « « _ ˙ « khung trôøi kyû nieäm chôït theøm rau ñaéng naáu canh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản