Bài hát cuối dòng sông khô - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
99
lượt xem
9
download

Bài hát cuối dòng sông khô - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cuối dòng sông khô - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cuối dòng sông khô - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Cuoái doøng soâng khoâ. £ Vuõ thaønh An # c œ. œ œ « « œ œ. »J »J « « »J »» »J »J « « « « œ œ « « « ˆ »»» j « »» »» ˆ ˆ »» l » « j ====================== l & »» »» ˆ « « « l = j « ˆ « « ˆ _ w Em thöôùt tha nhö moät caâu thô haét hiu trong ngaøn lôøi ñeâm chôø Maây ñaõ ñem möa veà chöa töôùi leân cho vöôøn tình thay muøa # Ó l «. « « « « « « « « « « & _« ˆ « « « j ˆ « ˆ « j ˆ « j ˆ « « « « l ˆ. « « « ˆ ˆ « « j =========================l « « «= j j ˆ ˆ « « ˙ « Ta ñôøi lôõ doøng soâng khoâ chôø uoáng lôøi em « «£ « Caây troå laù vaø ñôm hoa chôø gioù loäng bao # « « « « «. ˆ « « « « #ˆ ˆ « « « « l «. ‰ « l «. « « « « œ. « « ˙ « =========================l & « « « ˆ »»» ˆ ˆ « « j k ˆ « « « « « « j « ˆ ˆ « j j « « « _ j ˆ « ˆ _= « j ˆ « ru laû giaác ñôøi chieàu thu Tình ngôõ nhö trong moät giaác mô töôûng la thaû giaác moäng ñôøi xa Cuoäc soáng vôùi thaùng ngaøy khaét khe ñeå # « « « «£ « «£ « ˆ ˆ « « #ˆ « . «. « ˆ ˆ « « « « « « « « j k « « ˆ « l _. _ « _ _ _ « _ « « « « ˆ « « « « « « « «. =========================l & ˆ ˆ ˆ « « ˆ j k « « « « « « _= « j _ ˆ « ˆ j ˆ « ñaõ qua ñi nhöng naøo ngôø gaëp nhau trong phuùt giaây nhieäm maàu roài # « «£ « « £« « lôõ ñi ñoâi moâi daäy thì moät khi ñaõ ñaém say voäi vaøng thì « « ˆ « « « « l «. « œ « « »K « « « «£ « « « « « #ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « ˆ »» ˙ k « « =========================l & ˆ ˆ « ˙ « l « . « « « _. = ˆ ««« « « « «ˆ« « « ˆ ˆ « ˆ ˆ j _ « « xa nhau theo thaùng ngaøy leânh ñeânh Tim ñaõ heùo khoâ mi ñaõ thaâm quaàng ñaâu £ « traêm naêm ngô ngaùc ñôøi lang thang Em xin hieán daâng anh traùi yeâu ñaàu xin # £ « « & _ _ « ˆ«. « « ˆ « « « l « « « j « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˙ »»» ========================= œ. œ œ « « œ l l »»» »J J « « J »» »»» ˆ ˆ »»» = j j « « « « _ ˆ « « « « « ˆ « coøn laøn moâi aám ñaâu coøn maøu xanh toùc Ta ñoát leân ngoïn löûa yeâu £ caû ñôøi che daáu xin moät ñôøi nöông naùu Anh haõy cho em lôøi yeâu # œ. œ œ « « « ˆ »J »J « « ˆ « « « Ó «. « « « « « »»» »» »» ˆ « « « l j « ˆ « =========================l & « l_ l ˆ « « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j j j _ « w ˙« thöông ngaát ngaây beân doøng tình meâ cuoàng Em saàu uùa gioït leä thöông daét em sang thaêm mieàn thieân ñöôøng Em roài cuùi ñaàu xin # « «. « « « « « ˆ « « « « « l ˆ. j ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « j j « « « « #ˆ « « ˆ « « l « « ========================= & j « « ˆ ˆ j j « « w =” söông ñoå xuoáng vöïc ñau thöông caû kieáp ñôøi buoàn ñôn. vaâng caàu mong ñöôïc rieâng anh vaø suoát ñôøi tin anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản