Bài hát đá vàng - Phạm Anh Dũng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
12
download

Bài hát đá vàng - Phạm Anh Dũng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đá vàng - phạm anh dũng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đá vàng - Phạm Anh Dũng (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaù vaøng. nhaïc : Phaïm anh Duõng thô : Hoàng khaéc Kim Mai 3 « « « « « ‰ « « « 4 Ó « « ll œ. j j ˆ ˆ « « »»» « « « l « j j « ˆ ˆ « « ====================== l & j ˆ « ˆ « « « «= j j j ˆ ˆ _ « « ˆ « « « Khi anh ñeán vaàng traêng coøn non Tieáng em cöôøi « Œ « « « l ˙ j « ˆ ˆ « « « « « l « « Œ « « « « « j « j j ˆ ˆ « « « « =========================l & _ _ j ˆ « « « j j ˆ ˆ « « _ ˆ « j « _ ˆ « doøn Maét em trong nhö sao toû Em ñaâu «. « « « l «. « « j j « « ˆ ˆ « « « Œ « « ll œ. « j j »»» « « ˆ ˆ « « ========================= & _ ˙ « l ˆ « « « « =l « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « j ˆ « ngôø anh ñaõ thöông em Khi anh ñeán Vaàng traêng coøn « « ‰ « « « « « ˆ l « Œ « « ˆ & « ˆ ˆ « j « « « j j « ˆ « « « l « ˆ ˆ « j j « =========================l« « « _ « _ ˙ « _ _= « « « « ˆ j j « _ _ « ˆ xanh Maét em long lanh Ñaát vôùi trôøi chôït raïng « Œ « « l « « « « « « « « ˆ _ l «. j « « « ˆ ========================= & ˆ « Œ « «=l « « j « ˆ ˆ « j « j j _. ˆ ˆ « « « ˆ « j ˆ « j « « _ ˙ « l _ « ˆ « rôõ Anh ñaâu ngôø ñaù bieán thaønh thô Laù treân «. « « « l « « Œ « « « « ˆ ˆ l «. j j « « =l « & ll « « _ j ˆ « « « « ˆ ˆ j j « « « « _ _ ˆ « j « « ========================= ˆ « ˆ « « « ˆ j j « « « ˆ _ _ « j ˆ « j ˆ « röøng möøng queân ñi nguû Suoái treân röøng ngöøng nghe böôùc « « Œ « « « « l « « « ˆ ˆ l « « « j j ‰ « œ « « »J «= ˆ & « j j ˆ ˆ « « « « « « ˆ « j ˆ »» ˆ « =========================l ˙ « j « em Mai treân röøng mai treân röøng Vaø ñaù treân « œ œ œ »J »J »J »» »» œ »»» Œ. œ »J »»»˙ « œ « »J = & «. »» »» =========================l ˆ « l ll j ˆ »» « röøng cuõng ñaõ yeâu em Yeâu em töø kieáp ‰ « « « « « « « « « « « & « ˙ j ˆ l ˆ. « « « « « l « #ˆ ˆ j j « « j ˆ « ˆ « ========================= Œ « #ˆ =l « « « j ˆ « j naøo Yeâu em töø tieàn kieáp xöa Naøy em « « ˙ « œ œ l ˙ »J »J »»» ‰ œ »J »» l ˙ »»» œ œ »J »J »» »» l œ »»» Ó & »» »» ========================= =” hôõi em bieát chöa Hôõi em em bieát. chöa.
Đồng bộ tài khoản