Bài hát đàn bao tuổi rồi - Lê Thương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
12
download

Bài hát đàn bao tuổi rồi - Lê Thương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đàn bao tuổi rồi - lê thương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đàn bao tuổi rồi - Lê Thương (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaøn bao tuoåi roài. J »J J »J œ œ œ œ Leâ Thöông b2 « « ‰ « « » 4 « l ˆ « « j ˆ « « l « ‰ « « l ˙ « ====================== l & ˆ « j ˆ « « j ˆ « ˆ »» j « l »»» »» »»» » »= b « ‰ « l « « « ««l « ˆ ‰ « l « ˆ ˆ ˆ l « « ˆ « « « « « «« « « ˆ « « « «« « « j j ˆ ˆ ˆ j j « ˆ j j ˆ« ˆ « ========================= l & j ˆ « « « « « « « « « « « j j j ˆ ˆ « « « « j « « = ˆ « b « « « ‰ « “{ « « ˆ l « l « « « « « « « « ˙ ˆ _« « « « ========================= & « ‰ « l ˆ « ˆ l « =l l « « « « « « ˆ « « « ˙ « « « « « j ˙ « j ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ Ñaøn bao tuoåi roài naåy cung ñôïi mong Ñaøn ca caûnh vöôøn nhö hoa thaû höông œ œ œ œ »J »J »J »J « « « « « Ñaøn bao tuoåi roài ñaøn ca chaúng ngôi & b ˙ »»» l »» »» »» »» l « ˆ « ========================= lˆ ˆ l œ œ j j « « »J »»» »» œ »J »» = Reo ai oaùn trong khueâ phoøng Tình tang tang tính tính Höông hoa luyeán theo cung ñaøn Tình tang tang tính tính « « b « ‰ « « l œ œ »» l « ‰ « « l « « « l « =l Bao daây döùt trong quaõng ñôøi Tình tang tang tính tính « j j »J »»» ˆ ˆ « « œ »J « j ˆ « »» ========================= & j ˆ « j « « _ « « « j ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˙ « « ˆ « j j « tình Tình tang tang tính tính tình Laïnh luøng hôn gioù ngoaøi ñoàng tình Tình tang tang tính tính tình Ñeå cuøng bay khaép traàn hoaøn « tình Tình tang tang tính tính tình Cuûa tình duyeân soá maïng ngöôøi b « ‰ « l « « ˆ l « « « « « « ‰ « l « « « l « =l & «ˆ « ˆ « « j « « ˆ « « ˙ « ˆ _ « « l « ========================= ˆ « j « j j ˙ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « Ngoài se chæ hoàng Hoûi ai hieåu khoâng Lôøi hoa keå raèng nhieàu ñeâm raïng traêng ˙ J œ ‰ œ œ œ « »J J »»» œ œ œ »J b »»» »»» »» »»» »J »»» »» Ñaøn ca nöûa lôøi Ñeå cuøng nheï loái « »» ˙ » œ œ œ » »J »J ˆ l « ========================= l & l l l »» l »» »» »»= Tieáng oanh muoán nhaén lôøi thay nhöõng tieáng ngaân Nhö chieác Thaáy ai öôùm maù hoàng ru nhöõng tieáng eâm Hoa cuõng b œ « l œ œ œ l « ‰ « l « « « « « « ‰ « Coù daây naén tieáng cöôøi daây naén tieáng than Daây naén »»» « »J »»» »» »J « »» ˆ « « « « j ˆ « j ˆ ˆ « « « « « « kk j j ˆ ˆ l ˆ ˆ « « « « « ˆ « ========================= l & j ˆ « = boùng ngöôøi chöa daùm nhaác chaân Chôø tin thô chim hoaøng oanh ñöa Coøn muoán trôøi cho coù traùi tim Ñeå yeâu rieâng nhaân tình hoa Vaø tieáng traàm daây naén tieáng vang Tuøy theo daây tô tình tô duyeân Vaø b « « « « « « « j l « ˆ « « « l « l « ‰ « « l « Œ= 1. 2. j ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « « « j « ” « ========================= & ˙ « ˆ « ˆ { ˙ « « « ˆ « ” xa bay trong aùnh söông mô (Ñaøn) xuaân töôi töôi ñeán muoân muøa (Ñaøn) theo daây löu luyeán u... ...huyeàn.
Đồng bộ tài khoản