Bài hát đảo xanh - Đức Trịnh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
17
download

Bài hát đảo xanh - Đức Trịnh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đảo xanh - đức trịnh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đảo xanh - Đức Trịnh (lời bài hát có nốt)

  1. Ñaûo xanh. Ñöùc Trònh 4 œ « « œ œ « « »J »» »J l « « « « « « 4 “ { »»» « « »» » ˆ ˆ « œ»» ====================== l & « ˆ « « « ˆ ˆ « « ˙ « = Nôi ñaûo xa xanh maây trôøi bieån khôi Nôi ñaûo xa coù chuùng toâi ngaøy ñeâm œ »»» « « œ œ « « »J »» « « »» œ l « »J « « « « « « ˆ ˆ « » »» ˆ « « ˆ « =========================l & « ˆ « ˙ « moät maøu xanh khaùo khao bao hy voïng töø baïch long væ saùt vai nhau xaây « « « « « & « « « « « « « «. « ˆ « « l « j ˆ « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˙ « =========================l ˆ « « ˆ ˆ Bieån trôøi maây nöôùc xanh thaém aùo xanh Döïng coân ñaûo thaân yeâu nay ñaõ khaùc « « « « œ œ « « »J »» « « »» œ »J w w & ˆ « ˆ ˆ « » »» ========================= l l ” { moät maøu xanh ñaûo thanh nieân xöa »œ »»»œ »œ »œ ‰ « »œ »œ »œ »œ »» « ˆ « « « ˆ j œ »œ »»» « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ ‰ « « »» »» ˆ « « l ˆ « =========================l & ˆ ˆ « « « ˆ j ˆ « Haùt khuùc tình nguyeän ra ñaûo xanh laäp nghieäp Cuøng »œ »»»œ »œ »œ ‰ « »œ »œ »œ »œ »» « ˆ « « « j ˆ l œ »œ »»» »œ œ »»» »œ »œ » ˙ »»˙ »» & »» »» ˆ « « ˆ « ========================= ” { chung xaây cuoäc ñôøi cho ngaøy mau saùng töôi.
Đồng bộ tài khoản