Bài hát dấu chân địa đàng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
517
lượt xem
160
download

Bài hát dấu chân địa đàng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dấu chân địa đàng - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dấu chân địa đàng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Daáu chaân ñòa ñaøng. Trònh coâng Sôn ## 4 Ó œ ‰ œ œ »œ »»œ »œ 4 Œ »œ »œ “ { »»» » »» ====================== & »J »»» »» » »» »» l œ « J « »»» ˙ « ‰ œ œ J »J l »»» »»= Trôøi buoâng gioù vaø maây veà ngang beân löng ñeøo Muøa xanh ## œ ‰ œ œ »œ »»œ »œ « « »»» ‰ « « ‰ œ œ œ » »J »»» » » » »J »» »» = ...voù ngöôøi ñi chuøng chaân ñaõ bao laàn Nöûa ñeâm & »» l « « j ˆ ˙ « « ========================= l « l ˙ « ˆ « j ˆ « j »»» »» laù loaøi saâu nguû yeân trong toùc chieàu Cuoäc ñôøi ñoù nöûa ñeâm tieáng « « « « « « « « « « « J ñoù lôøi ca daï lan nhö ngaïi nguøng Vuøng u toái loaøi saâu haùt ## œ »»œ »œ »»» « « « « « « « « « « . « « « « « #ˆ . œ & »» »» »» »»œ « . « l « « ˆ « j ˆ « « « ˆ ˆ ========================= l ˆ « « ˆ ˆ « « l « « « « « »»» = ˆ « « « ˆ « « « « ˆ j ˆ ˆ ca leân nhö than phieàn Baøng hoaøng laïc gioù maáy mieàn Truøng truøng ngoaøi khôi nöôùc leân soùng leân khuùc ca cuoái cuøng Moät ñôøi boû ngoû ñeâm hoàng Ngoaøi trôøi coøn daâng nöôùc leân maét ## 1. « Œ Œ »œ »»»œ « « « « « « « « £ w « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « 2. & w l« ˆ « » ” « ˆ « « _ « «= « « ˆ ˆ ========================= l { l ˆ « « « meàm Ngöïa buoâng... ## « œ œ œ œ. » » »œ »œ « . « l »»» »»» »» »» »œ œ œ . Tieáng ca baét nguoàn töø ñaát « « «. « »» »»» l »»» »» »» « ...em «. « ˆ « « ˆ « « « j ˆ « ˆ « œ »J= »» ========================= l & ˆ « « _ ˆ « £ ## « « « « « khoâ Töø möa gioù töø vaøo trong ñaù xöa Ñeán baây giôø maét ñaõ muø Toùc « « « « «. « « l «. « œ œ œ » « »»» »»» »» l œ . »»» »»» » »» œ »œ œ . »»» œ »» =========================œ l & « « « ˆ « ˆ « « ˆ «« « ˆ « _ « ˆ _« ˆ «ˆ « « « ˆ j ˆ « » » =» £ ## « œ xanh ñen vaàng traùn thô Doøng soâng ñoù loaøi rong yeân nguû saâu Môùi hoâm o naø baõo treân & «. ˆ « œ œ œ œ l ˙ J »»» »»» »»» »»» »»» ========================= Œ œ œ l »»» ‰ œ œ »»»œ »»»œ »»»œ l »» »»» »J »»» »» = £ ## ñaàu Lôøi ca ñau treân cao Ngaøn maây xaùm chieàu nay veà ñaây treo œ « »J « »» ˙ ‰ œ œ œ ‰ œ œ »»œ »»»œ »»œ « « »J »J l »»» »» »» »J »»» »» « « ‰ « « « «= « ========================= l & l ˆ ˙ j « « ˆ ˆ « j j « ## ˙ ‰ œ œ œ œ »»»œ »»œ »œ « . « ˆ « « « « . « » « « « « löõng lôø Vaø tieáng haùt veà ru mình trong giaác nguû vöøa Roài töø »»» »J »» »» l »»»» » » » « »» ========================= l & ˆ « « l « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « j « ˆ « « ˆ « j ˆ = « » ## « « « « « ñoù loaøi saâu nöûa ñeâm queân ñi öu phieàn Ñeå ngöôøi veà haùt ñeâm hoàng Ñòa « « « « #ˆ . « « « « « « « « ˆ « œ »J & « « ˆ ˆ ˆ »» l w l œ ========================= ” »»» Œ Ó = ñaøng coøn in daáu chaân böôùc queân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản