Bài hát dấu chân kỷ niệm - Thúc Đăng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
345
lượt xem
125
download

Bài hát dấu chân kỷ niệm - Thúc Đăng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dấu chân kỷ niệm - thúc đăng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dấu chân kỷ niệm - Thúc Đăng (lời bài hát có nốt)

  1. Daáu chaân kyû nieäm. c « « « “ { « œ œ œ « « « l « « « « « « «=l Thuùc Ñaêng « »J »J »J « « « « « « « « ˆ »» »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j j « « « « « j j « & _« « «ˆ ˆ « _ ˆ « « « ====================== j « « j _ ˆ j j ˆ « « « Chuyeän tình ñoâi möôi chan chöùa khoâng bao giôø vôi nhö doøng suoái tình eâm « « « « l « « « « « « l « « « « « « « l =l « ...tuoân neân khieán xui anh gaëp em cho mình keát lôøi heïn & w l « ˆ « _ « _ «« _ « « « « « « _ _ _ ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « _ « jj « j j jj jj « j « ˆ «« ˆ « « « « « « ˆ ˆ w ========================= j « aùi Coù anh vaø em coøn ai coøn ai nöõa ñaõ yeâu nhau trong cuoäc ñôøi « « Œ _ _ l _ _ _ _ _ « « l « « « l « _ « « « «=l öôùc Coù sao trôøi cho tình yeâu roài ngaên caùch maáy ai khoâng rôi leä saàu « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « j « « « « ˆ « « j« « _ _ _ _ _ « ˆ « ˙ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ ========================= & _ « « _ ˆ « « « « « « j j « « « « « « ˆ « j j j « _ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « jjjˆ « Chuyeän mình töø moät chieàu döøng chaân truù möa Ta beân nhau nhìn coâng vieân laù « £ « Tình vöøa noàng thì vöøa ñöôïc tin xoùt thöông Em ra ñi veà beân kia coõi « « « _ l _ _ « « _ « l « « « « l w 1. « ˙ « « « « « _ ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ j « « j j « « « ˆ « j ˙ « ˆ « ˆ « ˆ « ========================= l & _ « = ñoå Tuy chöa quen maø sao tình nhö ñaõ daãu ngoaøi coøn e ñôøi Xe tang laên buoàn trong loøng phoá.... « « « « « ” « £ Œ « « « « « 2. & ˆ _ « ˆ { « « « ˆ « « _ « « ˆ « « « « « l « _ _ _ « « _ ˆ ˆ ˆ w « « « « ========================= l ˙ l _. « « _ ˙ « l ˙ ˆ «= « « ˆ « £ «. « « « « « « Trôøi laøm möa... ...vaéng khoùc em aâm thaàm OÂi em veà « « «ˆ« & « ˙ « « l ˙ ˆ ˆ « ˆ l w l « « _ l _. _ l « _ « l w = ˆ « « ««« « « « « « « « ˙ ˆ_ « _ « « « ========================= l « « « ˙ « « ˆ « ˙ « ˆ « « ˆ « « ˆ « « « « « « « « « « «£ « ñaâu Vuøi laáp moái duyeân ñaàu Em ôi coøn ñaâu Tuoåi xuaân mình ñang chôùm « « « «. « « «« « « »» ˆ « « « l w l « « « l « #ˆ =l ˙ ˆ ˆ l « « « « ˙ « « l˙ « « «ˆ « ========================= & ˆ « ˆ ˆ « _ « « « œ ˙ « ˆ ˙ « » « ˆ « « « « « œ œ œ « « « « « « « « Nay em veà ñaâu Veà theá giôùi xa naøo Cho ñôøi hiu haét nhö nghóa w l ˆ « « « l l « J »J »J « « « l « « « « « « « l w =l « « « « « ˆ ˆ « « ˆ »»» »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ========================= & j « « « « j j« « jj j « « j_ ˆ _ « _ ˆ « « j ˆ « j « « « « trang Moät mình leâ böôùc anh ñeán coâng vieân ngaøy xöa nghe laøn gioù buoàn xô xaùc « « « « _ l « _ « « _ « l « « « ˆ « _ _ l _ =l ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « « ========================= & « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « jj « « ˆ « « ˆ « j j « ˆ « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « _ « j « « « ˆ ˆ w j j j « « j j « Ngôõ linh hoàn em töïa theo ngaøn côn gioù oaùn than khoùc duyeân ban ñaàu « Œ _ _ l _ _ _ _ _ « « l « « « l « _ « « « «=l « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « j « « « « « « « « « « ˆ « « ˙ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « ˆ ========================= & _ « « _ ˆ « _ _ _ _ _ _ « ˆ « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ j ˆ ˆ j « « « ˆ « « « j j ˆ « « j« « jjˆ j £ Naøy laø vöôøn kyû nieäm ngaøy ta môùi quen Ñaây coâng vieân chieàu möa theâu moái « & _ _ _ l _ _ « « _ « « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ ========================= l «˙ « « _ _ _ l_ Œ Ó ” « « « l ˆ « « « = « « « ˙ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ j j « « « « « ˆ « « « j j « ˆ ˆ« « w « _ _ « ˆ « tình Nay khoâng em vöôøn hoang buoàn xô xaùc nghóa trang laïnh luøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản