intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài hát dậy mà đi - Nguyễn Xuân Tuân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

368
lượt xem
97
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dậy mà đi - nguyễn xuân tuân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dậy mà đi - Nguyễn Xuân Tuân (lời bài hát có nốt)

  1. Daäy maø ñi. Nguyeãn xuaân Taân 2 « « « ˆ «. ‰ l « « l « &4 _ « l « ˆ « « « « ˙ « ===================== l l œ. »»» œ œ œ »»»œ »J »»» »»» »» l = ˆ « « _ ˆ « ˆ « Daäy maø ñi daäy maø ñi ai chieán thaéng khoâng « «. « œ »œ »»»œ « « l «. œ œ »»»œ »»» »»» « ˙ l « « ˆ « ˆ l «. « j « « ˆ « =========================l & l »J »» »» l ˆ « « ˆ « ‰ heà chieán baïi Ai neân khoân khoâng khoán moät laàn « « l «. & _ « « ˆ « ˆ « ‰ « « l « l _ « « ˆ « ˙ « œ. »»» =========================l l œ œ œ »œ »J »»» »»» »» »» l ˆ « « ˆ « « Daäy maø ñi daäy maø ñi Daäy maø ñi hôõi œ « « œ. »»» « « »»» « « l « ˆ ˆ ‰ »»»œ . »J œ»» l œ œ l œ œ l ˙ »»» »»» »»» »»» »»» =========================l & l ñoàng baøo ôi ñöøng tieác nöõa can chi khoùc maõi œ. »»» œ œ œ »œ œ œ »»»œ « . »J »»» »»» »» » » ‰ »» l l »» »» =========================l & l « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « Œ l _ « l « ˆ « Daäy maø ñi nuùi soâng ñang chôø Daäy maø ñi « « « l « ˙ œ. »»» œ œ œ »œ œ « « œ . »J »»» »»» »» »» l »»» « « »»» « « l ˆ ˆ « ‰ « « « ˆ « =========================l & _ ˆ l l « daäy maø ñi Daäy maø ñi hôõi ñoàng baøo ôi œ œ »œ œ œ. »»»œ œ œ »»œ œ . »»» »»» »» »»» »»» »»» »» » » l »»» ‰ œ œ . »»»œ »»»œ œ . œ »»» »»» »»» »»» =========================l & l l l l Bao nhieâu naêm qua daân ta soáng khoâng nhaø Bao nhieâu naêm qua daân ta œ œ »»» »»» «. ‰ ‰ « ‰ « ˆ l « « « l «. l _ « « =========================l & « ˆ ˆ « « « l «. l _ « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « cheát xa nhaø Daäy maø ñi daäy maø ñi œ. »»» œ œ œ »œ œ « « »J »»» »»» »» »» « « »» l ˙ » ˙ » œ. » ‰ & l » « « l »» ˆ ˆ « ========================= l »» l »» =” Daäy maø ñi hôõi ñoàng baøo ôi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2