intTypePromotion=1

Bài hát dậy mà đi - Nguyễn Xuân Tuân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
359
lượt xem
97
download

Bài hát dậy mà đi - Nguyễn Xuân Tuân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát dậy mà đi - nguyễn xuân tuân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát dậy mà đi - Nguyễn Xuân Tuân (lời bài hát có nốt)

  1. Daäy maø ñi. Nguyeãn xuaân Taân 2 « « « ˆ «. ‰ l « « l « &4 _ « l « ˆ « « « « ˙ « ===================== l l œ. »»» œ œ œ »»»œ »J »»» »»» »» l = ˆ « « _ ˆ « ˆ « Daäy maø ñi daäy maø ñi ai chieán thaéng khoâng « «. « œ »œ »»»œ « « l «. œ œ »»»œ »»» »»» « ˙ l « « ˆ « ˆ l «. « j « « ˆ « =========================l & l »J »» »» l ˆ « « ˆ « ‰ heà chieán baïi Ai neân khoân khoâng khoán moät laàn « « l «. & _ « « ˆ « ˆ « ‰ « « l « l _ « « ˆ « ˙ « œ. »»» =========================l l œ œ œ »œ »J »»» »»» »» »» l ˆ « « ˆ « « Daäy maø ñi daäy maø ñi Daäy maø ñi hôõi œ « « œ. »»» « « »»» « « l « ˆ ˆ ‰ »»»œ . »J œ»» l œ œ l œ œ l ˙ »»» »»» »»» »»» »»» =========================l & l ñoàng baøo ôi ñöøng tieác nöõa can chi khoùc maõi œ. »»» œ œ œ »œ œ œ »»»œ « . »J »»» »»» »» » » ‰ »» l l »» »» =========================l & l « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « Œ l _ « l « ˆ « Daäy maø ñi nuùi soâng ñang chôø Daäy maø ñi « « « l « ˙ œ. »»» œ œ œ »œ œ « « œ . »J »»» »»» »» »» l »»» « « »»» « « l ˆ ˆ « ‰ « « « ˆ « =========================l & _ ˆ l l « daäy maø ñi Daäy maø ñi hôõi ñoàng baøo ôi œ œ »œ œ œ. »»»œ œ œ »»œ œ . »»» »»» »» »»» »»» »»» »» » » l »»» ‰ œ œ . »»»œ »»»œ œ . œ »»» »»» »»» »»» =========================l & l l l l Bao nhieâu naêm qua daân ta soáng khoâng nhaø Bao nhieâu naêm qua daân ta œ œ »»» »»» «. ‰ ‰ « ‰ « ˆ l « « « l «. l _ « « =========================l & « ˆ ˆ « « « l «. l _ « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « cheát xa nhaø Daäy maø ñi daäy maø ñi œ. »»» œ œ œ »œ œ « « »J »»» »»» »» »» « « »» l ˙ » ˙ » œ. » ‰ & l » « « l »» ˆ ˆ « ========================= l »» l »» =” Daäy maø ñi hôõi ñoàng baøo ôi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2