Bài hát đêm nay ai đưa em về - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
459
lượt xem
148
download

Bài hát đêm nay ai đưa em về - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm nay ai đưa em về - nguyễn ánh 9 (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm nay ai đưa em về - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm nay ai ñöa em veà. # C Œ ‰ œ œ « ˆ£ « Nguyeãn AÙnh 9 « « ˆ £ J »» »»» » « « « ll «. ˆ « « « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ «= « « ====================== l & ˆ « j « « « « «£ « « « «£ « Ñeâm nay ai ñöa em veà Mình em treân heø phoá # « « « « ˆ « ˆ . « « « « « « œ »»œ « « « « « £ « «. ˆ « ˆ ˆ « « « l « « « ˆ « ˆ j « « « « ˆ l ˆ. J » « « « ˆ ˆ « « « « »»» =========================l & j « « ˆ ˆ ˆ ˆ «ˆ « « «£ « « «£ « vaéng Ñeâm nay ai ñöa em veà Maét em leä öôùt long lanh Ñeâm nay ai ñöa em # « « « « « « « « «. ˆ « « « « ˆ « « « « l «. « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ ˆ « « =========================l & « « « ˆ ˆ «ˆ j ˆ « « «£ « « « £« £ £ « « œ ˆ « « « « « ˆ veà Ngöôøi ôi xin ñöøng hôøn doãi Ñeâm nay coâ ñôn ñi # « « « « ˆ « «. « « « £ « « » « « « « ˆ « « « «. ˆ « « « ˆ « ˆ l ˙ ˆ ˆ « « « « « « « j « ‰ « ˆ »» « ˆ « « « « « ˆ « =========================l & « l ˆ ˆ « « « « « « ˆ « «£ « « «£ « « «£ « « veà Xin ngöôøi haõy nhôù tình toâi Ngöôøi yeâu ôi trong tình muoän Ngöôøi yeâu # œ « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « ˆ œ œ #œ »»» »» »» & »»» « « ˆ =========================l « « ˆ « « « l « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ » £ £ £ « £ £ £ « £ «« œ « « « « « « ˆ œ « « « ôi trong tình buoàn Troïn tình yeâu ta ñaõ trao nhau haõy queân nieàm # ˙. »»» «« » «« » ‰ «ˆ » « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « »» « « « « « « « « #ˆ « « « « « « « ˆ ˆ « « l ˆ =========================l & « ˆ « ˆ « ˆ « « l » « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « «£ « ñaâu Thôøi gian ôi xin ngöøng laïi Thôøi gian ôi xin ngöøng laïi Cho ñoâi tình # « « « #œ »»»œ »»œ « »»» œ œ »»» »» œ »»» ‰ œ œ J »»» « « « l « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « » ˆ « »œ » »» l » ========================= & »»» « £ £ £ « £ nhaân yeâu trong muoän maøng ñöøng khoùc ly tan Ñeâm mai anh ñöa em # « «. « « « ˆ « l « « « « « « « ˆ «. « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ . « « « «£ « « « « & ˆ « « ˆ « « « ˆ j ˆ « « ˆ « « « j ˆ ˆ « « l « « « ˆ =========================l « « « « « j ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ « «£ « « «£ « veà Ñöôøng khuya sao trôøi laáp laùnh Ñeâm mai anh ñöa em veà Maét em sao chieáu long # « « « « « « «. « «. « J »»» œ œ »»» ˆ ˆ «ˆ l « ˆ « « « « ˆ =========================l & « « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « j ˆ « « « « «£ « « £ lanh Ñeâm mai anh ñöa em veà Tình yeâu baây giôø leân # « « « « « « «. ˆ « ˆ ˆ « « « l « « « ˆ ˆ ˆ ˆ. j « « « « « « « « « ========================= & j ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « l w « « « « ˆ « ” « « ngoâi Ñeâm mai anh ñöa em veà AÂn tình toâ thaém bôø moâi.
Đồng bộ tài khoản