Bài hát đêm phương nam - Nhất Sinh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
128
lượt xem
30
download

Bài hát đêm phương nam - Nhất Sinh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm phương nam - nhất sinh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm phương nam - Nhất Sinh (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm phöông Nam. # C «« « « « « « « « « « « « « Nhaát Sinh « « « « ˙ « « l « « ˆ « _ l »»» « « « ˆ « ˆ « « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ l« ˆ ˆ ˆ « « ====================== l & ˆˆ «« ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « _ = « _ ˆ « Ñeâm naèm nghe doøng soâng daäy soùng Nhôù lôøi ru aàu ô thuôû # «« « « «« « « « « « « » « « ‰ « « l « « ˆ « « l « « »œ »»œ l « « « « œ l w « « ˆ « « ˆ « ˙ ˆ »» ˆ« « ˆ «« ˆ « « =========================l & _ _ « « ˆ « « ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ »» ˙ ˆ j « « œ œ œ ˙ »»» »»» »»» naøo Voù ngöïa oâ veà qua ñaàu ngoõ Voù ngöïa veà cuøng ngöôøi trong ñeâm # ˙ œ ‰ »œ œ l « œ œ œ « l ˙ »»» œ œ œ »»» »»» »» & »»» »J »» »»» « »»» »J »»» « »»» »» ˆ « »» =========================l j ˆ « l » £ £ # œ Œ ‰œ œ œ Œ ‰œ œ ˙ œ œ _ w œ »»» _ »»» »J »»» »»» »J »» #œ œ » J Caây ngoâ ñoàng ngaøy xöa coøn ñoù Thöông ai töôùi caây thöông ai chôø »»» »» »» » »»» »»» Œ ‰ »» »»» l ========================= & l l l l ai Duø thaùng naêm voù ngöïa xa xa maõi ö ö # ˙ »»» »J »» œ #œ »» » œ #œ #ˆ « « œ »J « « « J « #œ œ »J »» l »»» « ˆ ˆ »»» l « « « « =========================l & j « ˙ « « »»» j ˆ « »» ö Ñeâm Phöông Nam noàm leân soùng goïi ñeâm Phöông # #œ « « « J » « ˆ « œ & »» #ˆ « ˆ »»» l w l# _ « j« « « « ‰ « « « « «««« l _ « _ l _ _ ˆ ˆ __ _ « ˆ ˆ « « «««« « ˆ « « « « «««ˆ =========================l w l_ w ˙ j « « « « ˆ « ««« ˆˆ«« Nam thuyeàn ai ñöùng ñôïi chôø ô ô Chôø ngöôøi ta moûi moøn # « « « « « « « « « « « « _ l _ _ ˆ ˆ _ __ l « Œ « « l « « « « l « « « « l « « «« «« «« « «« «« «« ˆ & ˙ ˆ « « «« «« «ˆ « ««« ========================= « « ˆ ˆ « ˆˆ« ˆ ˆ ˙ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « »»» « « troâng moät ñôøi nhö luïc bình troâi troâi meânh moâng giöõa doøng thaân leâu # « « « « « œ Œ œ œ l˙ œ « « l »»» »»» »»» « « « « l « « ˙ & ˙ ˆ ˆ « « « « « ˆ « œ « »»» w ========================= ˆ « l l »»» ˆ « « « ˆ beâu boït beøo troâi Nghe xa xaêm caâu # « œ œ »»» »»» ˙ »»» »J »» J »»» œ œ œ ˙ »» » »» œ œ œ w »J »» »» » « ˙ « l ========================= & » l J l »»» ” hoø ñeâm Phöông Nam ñôïi nhau chôø nhau.
Đồng bộ tài khoản