Bài hát đêm thấy ta là thác đổ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
349
lượt xem
156
download

Bài hát đêm thấy ta là thác đổ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đêm thấy ta là thác đổ - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đêm thấy ta là thác đổ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeâm thaáy ta laø thaùc ñoå. Trònh coâng Sôn 2 Œ ‰ « « »»» » »»œ « « ‰ « « œ »œ « « ˆ « « « « « «£ « &4 « “{ j ˆ « ˆ « » ====================== ll « ˆ « l « « « = j ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˆ «ˆ £ Moät ñeâm böôùc chaân veà gaùc nhoû chôït nhôù ñoùa hoa töôøng « « ‰ « Moät hoâm böôùc chaân veà giöõa chôï chôït thaáy vui nhö treû «. « « « »»» »» » œ œ œ « « »»»œ »»œ »»œ « j l ˆ « « » » l « « ˆ « ========================= l & ˆ ˆ ˆ « « l œ j ˆ »»» » « « £ « £ = vi Baøn tay ngaét hoa töø phoá noï Giôø ñaây ñaõ queân vöôøn thô Ñôøi ta coù khi laø ñoám löûa Moät hoâm nhoùm trong vöôøn »»» »» » œ œ œ j l œ » » l »œ »»œ ‰ « l œ œ. »»» « « »»» »»» « »»» »»»œ »»œ ˆ « ========================= l & j ˆ « » »» »»œ= £ £ xöa Moät hoâm böôùc qua thaønh phoá laï Thaønh phoá ñaõ ñi nguû « « ‰ « « «£ « khuya Vöôøn khuya ñoùa hoa naøo môùi nôû Ñôøi ta coa ai vöøa œ. »»» « « « »»» »» »» œ œ œ « « « « ˆ « « j l ˆ « « » ========================= l & ˆ « l ˆ « « l « j ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ= « « £ tröa Ñôøi ta coù khi töïa laù coû Ngoài haùt ca raát töï qua Nhieàu khi thaáy traêm nghìn naám moä Toâi nghó quanh ñaây hoà « »œ »œ ‰ œ «. « « « « ˆ « »»» »» »» œ œ œ » » l »» » ========================= l & ˆ « ˆ j l « »J l œ »» »»» »»»œ »»œ »»œ » = £ £ do Nhieàu khi boãng nhö treû nhôù nhaø Töø nhöõng phoá kia toâi « « ‰ « nhö Ñôøi ta heát mang ñieàu môùi laï Toâi ñaõ soáng raát ô «. « « « « »»» »» »» œ œ œ « « « »»»œ »»œ »»œ ˆ « « ˆ ˆ « » « « ˆ « ========================= l & j l « l ˆ « « l « j ˆ « ˆ « » = £ £ veà Ngaøy xuaân böôùc chaân ngöôøi raát nheï Muøa xuaân ñaõ qua bao £ « « ‰ « « « « «. hôø Loøng toâi coù ñoâi laàn kheùp cöûa Roài beân veát thöông toâi «. « « « « l œ »»»œ »»»œ œ l « « »» ˆ « « « « « « l « « « « l ˆ & « ˆ « j ˆ « »»» =========================” « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « j « ˆ « « ˆ ‰ ={ £ laàn Nhieàu ñeâm thaáy ta laø thaùc ñoå Tænh ra coù khi coøn nghe. quyø Vì em ñaõ mang lôøi khaán nhoû Boû toâi ñöùng beân bôø kia.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản