Bài hát đếm từng mùa xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
78
lượt xem
15
download

Bài hát đếm từng mùa xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đếm từng mùa xuân - lê quốc thắng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đếm từng mùa xuân - Lê Quốc Thắng (lời bài hát có nốt)

  1. Ñeám töøng muøa xuaân. nhaïc : Leâ Quoác Thaéng £ yù thô : Thöôøng Ñoan 4 Ó £ « « « « « « « « Œ ‰ ««l « « « « « « « «= &b4 «« ˆ «« «« « « « ˆ « « ˆ « ====================== l ˆˆ _ « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « _ ˆ Trôøi Ñaø Laït môø trong söông khoùi ñeå ai thöông £ b œ »»» »œ »»»œ »œ »»»œ »œ »»»œ » »» »» « « ˆ « « « « œ. « « »» « « « « « ˆ » « « « « ˆ ˆ « « =========================l & l ˆ ˆ « nhôù noãi nhôù meânh mang Hoa ñaøo hoàng trong naéng sôùm Pen seùe - « « « « ‰ « « &b « « « « « « _ _ « ˆ « « « _ l « « « _ « Œ « « =========================l ˆ « ˆ « _ « « ˆ ˙ « ˆ « « ˆ j ˆ ˆ « « _ « « ˆ « «£ « «£ « buoàn nhö vaãn ñôïi chôø moät muøa xuaân Trôøi Ñaø « «£ « œ « « « ˆ ˆ « « « « «£ « « ‰ « « b « « « « « » « ˆ « »» « « ˆ « ˆ « « « « ˆ « =========================l & ˆ ˆ « l ‰ « « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ «ˆ « Laït töøng con phoá vaéng coøn ai nhôù ai phoá eâm ñeàm phoá mô b « Œ « « œ »»œ »»»œ œ »»» »»» ‰ œ » « » »»œ »œ œ l w & « ˆ « ˆ »» « » l =========================l »»» œ « » ˆ « » »»» £ £ £ hoà Tìm moät laàn ñeå nhôù gioù muøa xuaân goïi buoàn meânh mang b œ »œ »»œ œ ‰ « « œ . œ œ œ « »»» »» » »»» « « »»» »»» »»» » « ««l ˆˆ « ========================= & »» » ˙ « œ œ »»»œ « . »»» »» « ˆ « « « ˆ « l « ˆ « « « l Naéng aám muøa xuaân vaø gioù ñeán vôùi tình yeâu Ai trong nhôù thöông vaãn moät b « « « « « « « « « ˙ œ »œ œ œ . »»» »» »» »» « « »œ . »»œ »»œ « ˆ »» » » »œ « « «l « « ˆ ˆ « « =========================l & ˆ « l » « « ˆ » » ˙ « mình beân phoá maây AÙnh maét göôøi xa gôûi theo gioù ñaùnh maát tình ta b œ »œ »»œ œ . « « »» »»» »» » »»» »œ œ l »œ. »»»œ « « ˙ »»» » » ========================= & »» ˆ « « « » l w ” « ˆ Noãi nhôù ñôïi chôø töøng khuùc haùt ñeám töøng muøa xuaân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản