Bài hát đi tìm quê hương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
152
lượt xem
34
download

Bài hát đi tìm quê hương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát đi tìm quê hương - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát đi tìm quê hương - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñi tìm queâ höông. « « « Trònh coâng Sôn b4 « « « « l « « «. « l « « & 4 « . « _. « _. _ ˆ « ˆ « « ˆ « «. ˆ « « «= ˆ « j« j « ˆ « ˆ « « ˆ « _ˆ « « « ====================== l j ˆ « j ˆ « j ˆ « Ngöôøi noâ leä da vaøng nguû queân nguû queân trong caên nhaø Ngöôøi noâ leä da vaøng ngoài yeân ngoài yeân trong caên nhaø « œ. « b «. « ˆ « « «. « « ˆ ˆ « j « « l «. « « « »»» j ˆ « œ =========================l & »» l œ . »J »»» œ œ. »J »»» »» « j ˆ « j « ˆ « ˆ nhoû ñeøn thaép thì môø Nguû queân queân ñaõ bao naêm nguû nhoû ñeøn thaép thì môø Ngoài yeân queân nöôùc queân non ngoài b œ. »»» œ œ. »J »»» »» œ »J »» »»»œ ‰ « « « « « « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « =========================l & l queân khoâng thaáy queâ höông Bao giôø ñaäp tan goâng yeân xin aùo xin côm Bao giôø ñaäp tan goâng b « « « « « « « « l « « « « « « « ‰ « « « « « « « « « « j j j « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j j & « « ˆ ˆ _ _ _ ˆ « « j j « « « j ˆ ˆ « « ˆ ˆ _ « j j j j ˆ j « =========================l ˆ « « cuøm xieâng xích voâ hình troùi buoäc daân ta Bao giôø ñaäp tan goâng cuøm xieàng xích voâ hình troùi buoäc ñoâi chaân Bao giôø ñaäp tan goâng b « « « « « « « « « « « « _ _ _ _ l « « « « ˆ ˆ « « j j « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « j j _ _ j j ˆ ˆ « ˙ « « =========================l & j j ˙ « l « . « _. « « ˆ « j « ˆ « « ˆ « j ˆ « « « cuøm xieàng xích voâ hình troùi buoäc töï do Ngöôøi noâ leä da cuøm xieàng xích voâ hình troùi buoäc hôøn caêm Ngöôøi noâ leä da « « « b « « «. j ˆ ˆ « « « l « « « « « j « « « _ « ˆ « j j j j ˆ ˆ ˆ « ˙ « « « ˆ « l «. =========================l & _. « « « « « _. j « ˆ « « ˆ « « « _ ˆ « « ˆ « j ˆ « vaøng böôùc ñi böôùc ñi ñi veà ñaàu non Ngöôøi noâ leä da vaøng böôùc ñi böôùc ñi ñi veà ruoäng nöông Ngöôøi noâ leä da b « « «. « « j ˆ ˆ « « l « « « « « œ. »»» œ œ. »J »»» »» œ »J »» & _. « « « j « « « _ « ˆ « j « j « ˆ ˆ ˆ « ˙ « j « ˆ « =========================l l « _ ˆ « j vaøng böôùc ñi böôùc ñi ñi veà bieån xanh Ñi khaâu vaù con fi vaøng böôùc ñi böôùc ñi ñi veà ñoài hoang Ñi noùi vôùi anh œ. »»» « œ œ œ »J « »J »J »J »»œ « « « « « Œ « « « « « « « l « &b j ˆ »» »» »» « l «. « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j j j j ˆ « « « « « =========================l l ˆ « j «. « ˆ ˆ « «j soâng Vieät Nam hai möôi naêm lieàn thòt xöông phôi treân ñoâi mieàn Ñi cho _ œ » em ñoøi cho queâ höông thanh bình Döïng xaây töông lai Tieân Roàng b «. « « Œ « «. »J »J »»» »J « « Œ œ œ œ »» œ w »» »» »» & « « « ˆ ˆ ˆ « « « j l «. « ˆ « « « ˆ ˆ « « j « l « ========================= j ˆ ˆ « « l =” thaáy queâ höông Ñi cho thaáy queâ höông Ñi cho thaáy queâ höông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản