Bài hát điệu ru nước mắt - Vũ Lai & Anh Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
154
lượt xem
20
download

Bài hát điệu ru nước mắt - Vũ Lai & Anh Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát điệu ru nước mắt - vũ lai & anh sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát điệu ru nước mắt - Vũ Lai & Anh Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ñieäu ru nöôùc maét. Vuõ Lai & Anh Sôn «. £ « « « £ c & “{ « ˙ « « _ « l «. « « _ _ ˆ « « « « « « ====================== _ ˆ « « « « « « _ ˆ=l _ _ « ˆ ˆ « « « ˆ « _ « « « j ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « « « œ. « œ. œ œ «. « « « Gioù möa gaøo thieát tha Hình boùng xöa vöøa thoaùng « « « « « « l »»» j. k j. k ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « »»» j ˆ « »K »K « »» »» l ˆ « « « «. k« ˆ ˆ « « kˆ « « « =========================l & #ˆ . « j ˆ « « _ ˆ « k« « ˆ k « «£ « qua Ngoaøi hieân möa rôi rôi öôùt Saàu laéng trong taâm hoàn nghe laïnh luøng rôi vaøo « « « «. « « l « « « « « _ l _ l «. « « k« « ˆ k « « « « ˆ « « k« « ˆ « k « « « =========================l & #ˆ . nˆ _ ˆ k « « « ˆ _ k ˆ « « « _ #ˆ . nˆ _ _. _ « « _ _ ˙ « « w « k k _ ˆ ˆ « « « _ _ « « « « « _ ˆ « « ˆ « ˆ « £ « « « ˆ « œ. « « œ. tim rôi vaøo tim Cho loøng nhôù thöông ngöôøi tình moät chieàu naøo Tieáng möa buoàn taùi «. « « _ _ « l «. « « « « « « « « ˆ « « « « « l »»» ˆ ˆ « ˆ j. k k « « j. « « »»» ˆ j « »K »K œœ »» »» =========================l & _ « ˆ « « _ « j ˆ « _ ˆ « « « « ˆ « j ˆ « _ ˆ « « ˆ teâ nguøi nhôù duyeân tình ñam meâ Loøng toâi vöông bao nhung nhôù dó vaõng nhö khôi «. « « « « « « & ˆ « « « « «. « « « k« ˆ ˆ ˆ « k« =========================l« _ l #ˆ . nˆ _ « . « _ l #ˆ . nˆ _ _. _ « ˆ « « k« « ˆ k « « « ˆ « ˆ « k« k « « « ˆ « « k« « ˆk « « « « « « « « ˆ _ _ˆ k« « k« « « « k « « ˆ k ˆ « « «£ « « saàu OÂi ngheïn ngaøo ñeâm buoàn sao ñeâm buoàn sao Hôõi ngöôøi yeâu thaáu chaêng tình coøn chôø « « œ « « œ nˆ « « #˙ . « « « « ‰ « & w ll ˙»»» =========================l « « »J l #ˆ . ˆ ˆ »» j « « « « « »»» j ˆ « « « ˆ l « « « ˆ « j ˆ « £ nhau Phoá ñeâm veà vaéng thöa Moät boùng thaân gaày döôùi möa Bôø « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ. j. k j. k « « « « « l « « « « « « ˆ l « « « «. ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « j « « « « ˆ ˆ « « « =========================l & j ˆ « « « « « « _ « _ _ _ « ˆ ˆ « j « « « ˆ j « j ˆ « ˆ « « j ˆ « £ £ moâi xanh xao ngôõ ngaøng ñeøn phoá khuya nhaït maøu Ñieäu ru nöôùc maét nay coøn ñaâu ñeå « « _ « « ˆ ˆ _ l « . « _ #ˆ . « l l ˙ . « « « « « ˆ « ˆ « « ˆ « « « «« « « « « « « ========================= & _ « « « j ˆ « « « ˆ ˆ « kk « « « j « ˆ « « « « « « « _« l « « _ _ˆ « « _ ˆ « j ˆ « ˆ « « « ˆ £ « « « « « œ. mình toâi oâm noãi khoå ñau ngaøy thaùng nhö maàu laù uùa Toâi buoàn xoùt « œ. « »»» œœ »K »K « « « « « « « « « _ _ ˆ l #ˆ . « « « « & #ˆ . _ ˆ « _ « « « « « « « « ˆ « « « « « « l »»» j ˆ =========================l « ˆ ˆ ˆ ˆ j. k j. k « « « « ˆ j « »» »» j _ ˆ « « ˆ xa Tình cheát theo ngaøy thaùng qua Ngöôøi yeâu toâi ñi ñi maõi môø khuaát nôi chaân «. « « « « « « « «« « « « « « & ˆ ˆ « ˆ . « _ l #ˆ . nˆ _ « . « _ l #ˆ . nˆ _ _. _ « l w ” kk « « ˆ « « « « ˆ « « k« « ˆ k « « «ˆ ========================= « « ˆ« k « k « « « ˆ « « k« « ˆ k « « « « « ˆ « ˆ _ _ k k« « « « kˆ k { « ˆ« trôøi Khoâng coøn tìm khoâng coøn thaáy OÂi saàu nhôù trong ñôøi soáng khoå ñau naøy ngöôøi tình ôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản